Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie realizują wspólnie projekt pod nazwą „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Profesjonalizacja usług IOB („Projekt”).

Cel projektu

Celem Projektu jest rozwój MŚP z województwa podkarpackiego poprzez zapewnienie im dostępu do profesjonalnych usług rozwojowych z wykorzystaniem utworzonej w ramach projektu elektronicznej platformy, na której zostaną zsieciowane instytucje otoczenia biznesu, dostawcy usług rozwojowych oraz odbiorcy wsparcia – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z woj. podkarpackiego. Platforma będzie pełniła funkcję centrum usług okołobiznesowych dla MŚP, uwzględniającego gamę dotychczasowej oferty IOB oraz innych Dostawców Usług, jak również pakiety nowych usług dostosowanych do specyfiki konkretnych potrzeb. Uzupełnienie systemu będą stanowili tzw. Niezależni Doradcy, których rolą będzie m.in. diagnoza istniejących w firmie potrzeb dotyczących rozwojowych usług doradczych, wsparcie w sporządzaniu specyfikacji usługi aplikowania o środki, pomoc w wyborze usługodawcy, wsparcie w monitorowaniu jakości świadczonych usług i w mediacjach oraz wsparcie dla administratora systemu w weryfikowaniu jakości świadczonych usług.

Nabór wniosków

W związku z realizacją wspomnianego projektu Województwo Podkarpackie oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania ogłaszają NABÓR WNIOSKÓW O KWALIFIKACJĘ DOSTAWCÓW USŁUG w projekcie „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Podmioty te będą uprawnione do realizacji usług rozwojowych na rzecz MŚP w ramach Projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące przewidywanych zadań Dostawców Usług, wymagań formalnych i merytorycznych, jakie muszą spełnić, a także zasady prowadzenia Naboru znajdują się w umieszczonym na stronie internetowej www.ppwb.pl  w Regulaminie naboru oraz załącznikach do niego.

Kontakt

Szczegółowe informacje o Naborze można uzyskać w Biurze Projektu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pod numerami telefonów: 17 8661 286, 17 8661 245, 17 8661 292, 17 8661 425, 17 8661 460.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS