Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje odstąpieniu od ogłoszenia planowanych, zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinasowanie w trybie konkursowym dla RPO WP 2014-2020 na 2018 rok, na październik 2018 r., naborów wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • Działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie, dla typu projektów: Wdrażanie programów zdrowotnych służących wspieraniu aktywności zawodowej, dotyczących w szczególności profilaktyki (pierwotnej i wtórnej) chorób układu krążenia, układu ruchu, chorób onkologicznych zwłaszcza w zakresie m.in. nowotworów jelita grubego, piersi, szyjki macicy – w ramach konkursu przewidziano do realizacji wsparcie profilaktyki nowotworowej ukierunkowanej na wczesne wykrywanie raka jelita grubego, z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 10 000 000 PLN.

Przyczyną nieogłoszenia ww. konkursu w zaplanowanym terminie jest konieczność dostosowania dokumentacji konkursowej, w tym kryteriów wyboru projektów obowiązujących w ramach przedmiotowego naboru, do aktualnych rekomendacji Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w sektorze zdrowia w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 8vi. Rekomendacje przyjęte przez Komitet Sterujący zostały wprowadzone do Planu działań w sektorze zdrowia na rok 2018 w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, który został przyjęty przez Komitet Sterujący na posiedzeniu w dniu 25 września br. Z uwagi na fakt, że kryteria wyboru projektów obowiązujące w ramach ww. naboru muszą zostać także przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 nie jest możliwe ogłoszenie konkursu w pierwotnie zaplanowanych terminie.

  • Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, dla typów projektów:
  1. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym,
  2. Usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze:
  • Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy.
  • Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej.
  • Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową

– z ogólną pulą środków przeznaczoną na dofinansowanie ww. projektów w łącznej wysokości 26 000 000 PLN.

Powodem nieogłoszenia ww. konkursów w zaplanowanym terminie są problemy interpretacyjne dotyczące trwałości podmiotów utworzonych w ramach dotychczas rozstrzygniętych konkursów. Rozstrzygnięcie przedmiotowej kwestii jest kluczowe w kontekście planowanego do przeprowadzenia naboru, z uwagi na dobiegający końca okres realizacji projektów wybranych do dofinansowania w ramach dotychczas ogłoszonych naborów oraz związane z tym pytania Beneficjentów odnośnie możliwości finansowania dziennych domów opieki w okresie trwałości.

Zakłada się, że ogłoszenie przedmiotowych konkursów powinno nastąpić w październiku br.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS