Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Projekty nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi opublikowane zostały przez Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz Rządowe Centrum Legislacyjne. Ustawy mają dostosować polskie prawo do europejskiego.

Powodem ich opracowania jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

Projekt ustawy Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych ma mieć zastosowanie do każdej umowy odpłatnej zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa, usługa lub robota budowlana. W projekcie uwzględniono różne reżimy udzielania zamówień publicznych, tj. reżim zamówień klasycznych, sektorowych oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Nowe Prawo zamówień publicznych ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Konieczne są również zmiany w przypadku zawierania umów koncesji na roboty budowlane i usługi ponieważ postanowienia dyrektywy koncesyjnej 2014/23/UE generują konieczność uregulowania zupełnie nowych rozwiązań, w stosunku do obowiązującej ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r.
Ich celem jest ograniczenie niepewności prawnej przy przyznawaniu koncesji oraz sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny, w tym ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Terminy implementacji

Zgodnie z art. 90 ust. 1 dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz art. 106 ust. 1 dyrektywy sektorowej 2014/25/UE terminy implementacji obu dyrektyw do porządków prawnych państw członkowskich UE są tożsame i upływają dnia 18 kwietnia 2016 r.

Uchwalenie nowych ustaw zamiast kolejnych nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów ma umożliwić większą przejrzystość regulacji, ułatwić ich stosowanie, zapobiec powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych.

informujemy również, że przedmiotowe projekty zostały zamieszczone na stronach internetowych

  1. Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652  i http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271654;
  1. Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 i http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3156.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS