Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 OGŁASZA:

nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

  1. Aktywna integracja;
  2. Edukacja przedszkolna i ogólna, opieka nad dziećmi do lat 3;
  3. Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych;
  4. Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian;
  5. Rynek pracy, w tym samozatrudnienie.

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 przyjmowane będą
w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r.

Wszelkie informacje związane z procedurą wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie - Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS, pod numerem telefonu: 17 850-92-74 oraz 17 850-92-35

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu oraz wzory formularzy dla poszczególnych dziedzin znajdują się w zakładce Nabór kandydatów na ekspertów oceniających wnioski

uwaga

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi:

- przygotowania dokumentów w przypadku, gdy kandydat aplikuje w ramach kilku dziedzin informujemy, iż zgodnie z § 4 pkt 5 „Zasad naboru kandydatów na ekspertów ...” w przypadku składania wniosku w ramach więcej niż jednej dziedziny, kandydat powinien złożyć odrębne wnioski wraz z kompletem dokumentów w ramach każdej z wybranych dziedzin.

- wymogu posiadania certyfikatu potwierdzającego ukończenie szkoleń e-learningowych (który konieczny jest na etapie powołania kandydata na eksperta do oceny projektu) informujemy, iż w związku z faktem, że nie funkcjonuje jeszcze platforma umożliwiająca uzyskanie takiego certyfikatu w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, to zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (rozdział 10.2) do oceny mogą być powołane jedynie osoby, które posiadają ważny certyfikat w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Jednakże, po upływie 30 dni od otwarcia platformy i udostępnienia szkoleń e-lerninigowych w zakresie perspektywy 2014-2020 osoby, które będą wpisane do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020, będą zobligowane do uzyskania „nowego” certyfikatu.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS