Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

Zmiana przepisów budowlanych ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych a tym samym uproszczenie i przyspieszenie procesu przygotowania inwestycji, także tych planowanych do realizacji z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Nowe brzmienie przepisów wynika z tekstu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443).

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane dotyczą:

1. modyfikacji definicji obiektu budowlanego;

2. wprowadzenia definicji obszaru oddziaływania obiektu oraz konieczności określenia tego obszaru przez projektanta;

3. umożliwienia rozpoczęcia wszystkich robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę na podstawie decyzji nieostatecznej;

4. zniesienia wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę typowego domu jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;

5. braku wymogu uzyskiwania pozwolenia na budowę dla niektórych obiektów budowlanych, m.in. dla:

 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii, ogrodów zimowych o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni działki,
 • wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m² powierzchni działki,
 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m²,
 • zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,
 • sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV,
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci cieplnych,
 • sieci telekomunikacyjnych.

Dla ww. prac wprowadzono wymóg dokonania właściwemu organowi jedynie zgłoszenia robót budowlanych.

6. obowiązku dokonania zgłoszenia robót budowlanych dla budowy obiektów sytuowanych na obszarze Natura 2000, w sytuacji gdy budowa ta dotyczy:

 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 3 5m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 • gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy  do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

7. obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla robót budowlanych wykonywanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

8. wprost określonego prawa do wyboru przez inwestora ścieżki uzyskania zezwolenia umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych (dla prac wymagających zgłoszenia można wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę);

9. uproszczenia formalności dotyczących projektu budowlanego (likwidacja obowiązku dołączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, jak również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki, na której będzie obiekt, z drogą publiczną);

10. zniesienia terminu na zawiadomienie właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub zgłoszenie przebudowy (pozostawiono obowiązek zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robot budowlanych projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem oraz organu nadzoru budowlanego);

11. skrócenia czasu oczekiwania na tak zwaną "milczącą zgodę" na użytkowanie (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia;

12. rozszerzenia katalogu obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia (zgłoszenie zastąpi obecnie wydawane pozwolenie na użytkowanie), na przykład o myjnie samochodowe, parkingi i stawy rybne;

13. wprowadzenia możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty opłaty legalizacyjnej za dokonanie samowoli budowlanej.

 

Tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443) dostępny jest w załączniku.

Jednocześnie informujemy, że art. 29 ust. 3 ustawy Prawo budowlane pozostał niezmieniony a zatem przedsięwzięcia, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko bądź ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, w dalszym ciągu wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Załączniki:

Tekst ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS