Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Rząd zaakceptował aneksy do Kontraktów Terytorialnych (KT) dla Podkarpacia, Lubelszczyzny, Śląska, Małopolski i Opolszczyzny. Regulują one zakres i warunki dofinansowania regionalnych programów operacyjnych (RPO) 2014-2020. Aneksy nie wprowadzają zmian w wykazie przedsięwzięć.

KT składa się z dwóch części. Pierwsza odnosi się do celów rozwojowych i inwestycji priorytetowych dla rozwoju kraju oraz danego regionu, co do realizacji których wolę współpracy deklarują obie strony porozumienia – rządowa i samorządowa. Kontrakty dla wszystkich województw w tym zakresie, podpisano w ubiegłym roku. Druga część (rozdział 2a), wprowadzana aneksem, obejmuje zapisy odnoszące się do zakresu i warunków dofinansowania RPO 2014-2020. W związku z negocjacjami programów z Komisją Europejską, pierwotny dokument nie regulował tych kwestii.

Negocjacjom strony rządowej i samorządowej podlegała jedynie wysokość środków z budżetu państwa na zapewnienie części wkładu krajowego w poszczególnych RPO. Pozostała część to pieniądze budżetu danego województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne, a także środki prywatne. Wielkość zaangażowania pieniędzy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wynika z zaakceptowanych przez Komisję Europejską programów regionalnych.

Pieniądze z budżetu państwa na współfinansowanie części wkładu krajowego w ramach wszystkich RPO na lata 2014-2020 szacowane są na ok. 1,09 mld euro, z czego 509 mln euro na współfinansowanie EFS, blisko 361 mln euro na wkład krajowy do projektów rewitalizacyjnych (finansowanych z EFRR) oraz ok. 221,7 mln zł na inne projekty (finansowane z EFRR). Środki te będą mogły być przeznaczone na przedsięwzięcia wskazane w Kontrakcie lub też inne, uzgodnione między stronami Z Funduszu Pracy przeznaczone zostanie 1,3 mld euro na realizację współfinansowanych z EFS projektów Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w ramach RPO.

W przypadku województw, których kontrakty zaktualizowała Rada Ministrów, wkład krajowy z budżetu państwa na współfinansowanie projektów RPO 2014-2020 to w sumie ok. 418,8 mld euro. Ok. 193 mln euro to część wkładu krajowego w przedsięwzięcia współfinansowane z EFS, ok. 158,6 mln euro w działania rewitalizacyjne i niemal 67 mln euro na inne projekty współfinasowane z EFRR. Ponad 423 mln euro zostanie przeznaczone, jako wkład krajowy, na realizację projektów PUP.

W województwie podkarpackim przedstawia się to następująco: 73,8 mln euro z budżetu państwa (32,3 mln euro na wkład krajowy do projektów EFRR i 41,5 mln euro do projektów EFS) + 67,1 mln euro z Funduszu Pracy.

Wzory aneksów do Kontraktów zostały uzgodnione z samorządami oraz z ministerstwami właściwymi ze względu na zakres KT. Wprowadzane zmiany były na bieżąco konsultowane z resortami właściwymi ze względu na zakres aneksów. Treść aneksu została również uzgodniona z MPiPS zgodnie z art. 109 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Negocjacje aneksu z poszczególnymi samorządami odbyły się w lutym 2015 r. Po przyjęciu ich przez Radę Ministrów, zostaną przekazane stronie samorządowej, a następnie podpisane przez stronę rządową i poszczególne regiony.

Więcej informacji o KT dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS