Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przekazuje do zastosowania przez Instytucje Zarządzające programami regionalnymi (IZ RPO) wyznaczone minimalne poziomy kryterium efektywności zatrudnieniowej:

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%;

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla kobiet – 39%;

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami – 33%;

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 30%;

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 29%.

W przypadku osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii, które zostały zdefiniowane w danym regionalnym programie operacyjnym, minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej musi zostać określony przez Instytucję Zarządzającą RPO na podstawie wiarygodnych danych (analiz, badań itp.).

IZ RPO może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 pp. w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie musi zostać odpowiednio odzwierciedlona w kryteriach wyboru projektów i podawana jest w informacji o naborze projektów.

Ww. minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej należy stosować we wszystkich kryteriach wyboru projektów dotyczących aktywizacji zawodowej w Celu Tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników przyjmowanych przez Komitety Monitorujące od 24 sierpnia br. do 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS