Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 oraz z 2015 r. poz. 378) informujemy, że 15 września 2015 roku uchwałą Nr 92 / 2095 / 15 w sprawie zmiany uchwały Nr 76 / 1709 / 15 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WP 2014-2020) w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt SZOOP RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej został w dniu 27 sierpnia 2015 r. pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod względem zgodności z Umową Partnerstwa i wytycznymi horyzontalnymi MIR.

W SZOOP RPO WP 2014-2020 zawarto m. in. kryteria wyboru projektów zaakceptowane przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020, wskazano przedsięwzięcia podlegające dofinansowaniu oraz typy beneficjentów i grupy docelowe, które mogą zostać objęte wsparciem.


Do pobrania:

1. Uchwała Nr 92 / 2095 / 15 Zarządu Województwa Podkarpackiego (PDF, 724 KB)

2. SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS (PDF, 2,33 MB)

3. Załączniki do SZOOP RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS 

ZAŁĄCZNIK 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych (PDF, 244 KB)

ZAŁĄCZNIK 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (PDF, 354 KB)

ZAŁĄCZNIK 3 Kryteria wyboru projektów dla projektów konkursowych (PDF, 876 KB)

ZAŁĄCZNIK 4 Ramowe Plany Działań RPO WP 2014-2020 w zakresie Działania 8.6, Poddziałania 9.6.1. i 9.6.1 (PDF, 653 KB)

ZAŁĄCZNIK 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą (PDF, 187 KB)

 

***

Wersje archiwalne:

Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Projekt z dnia 21 sierpnia 2015 r.

(PDF 2,6 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS