Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Aktualizacja z dnia 9 grudnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonała zmiany regulaminu konkursu oraz przedłużyła nabór wniosków o dofinansowanie projektu do 21 grudnia 2015 r. w ramach Działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Zmiana i wydłużenie terminu jest efektem zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs.

***

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.05.00-IP.01-18-002/15 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.5 – Wspieranie Rozwoju Sektora Ekonomii Społecznej w Regionie.

Termin, od którego można składać wnioski

30.11.2015 r.

Termin, do którego można składać wnioski

11.12.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów,

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl

oraz

2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Kto może składać wnioski

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe i inne podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz w sektorze ekonomii społecznej,
  • podmioty ekonomii społecznej.

Do dofinansowania wybierane będą podmioty posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej w rozumieniu KPRES.

Na co można otrzymać dofinansowanie

Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektu pomniejszonej o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy w ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

40 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - obowiązuje od 9 grudnia 2015 r. (PDF 1.82 MB)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF, 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF, 596 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP, 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Poniatowskiego 10, tel. 17 850 92 81, 17 850 92 60, 17 850 92 84, 17 850 92 62

oraz Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. płk L. Lisa-Kuli 20, tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - obowiązuje od 9 grudnia 2015 r. (PDF 1.82 MB)

Regulamin konkursu (wersja archiwalna) (PDF, 2 MB)

Załączniki

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 596 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)

Załącznik 3 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 144 KB)

Załącznik 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC. 717 KB)

Załącznik 5 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie korekty/uzupełniania wniosku na etapie oceny formalnej  (DOC, 80 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji/zgody IP (w trakcie realizacji projektu) (DOC, 85 KB)

Załącznik 7 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP (ZIP, 1 MB)

Załącznik 8 Wzór oświadczenia partnera, iż poniesione przez niego wydatki nie były/nie będą refundowane z innych źródeł (DOC, 78 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia wnioskodawcy o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 91 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia partnera o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DOC, 88 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia dotyczące stosowania przepisów Pzp (DOC, 581 KB)

Załącznik 12 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (DOC, 531 KB)

Załącznik 13 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 86 KB)

Załącznik 14 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 586 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS