Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 23 listopada 2015, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 21 grudnia 2015,  do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A, 35–010 Rzeszów. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku złożenia większej liczby wniosków przez tego samego wnioskodawcę wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez wnioskodawcę. Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie mogą składać mikro–, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowanych

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 50 000 zł

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 20 000 zł

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 4 000 000 zł

Niezbędne dokumenty

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu, rozumiane jako data złożenia wniosku o płatność końcową – nie później niż do 31 grudnia 2016 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku oceny negatywnej jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 9 Regulaminu konkursu.

 • Pytania i odpowiedzi

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 06,17 747 61 37 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerem telefonu: 17 747 61 52.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin konkursu  plik do pobrania

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje.
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu.
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z podaniem ich znaczenia.
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 9. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).
 10. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.
 11. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 13. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji.
 14. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS