Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Z uwagi na zapytania dotyczące terminów oceny wniosków o dofinansowanie składanych w odpowiedzi na ogłaszane przez WUP w Rzeszowie konkursy Instytucja Pośrednicząca wyjaśnia dlaczego terminy określone w regulaminach ogłaszanych przez IP konkursów są tak odległe.

Opracowane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 wskazują, że w regulaminie konkursu Instytucja Ogłaszająca Konkurs (IOK) określa orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – termin ten stanowi maksymalny termin, w którym zostanie opublikowana lista projektów wybranych do dofinansowania.

Nie oznacza to jednak, że IOK nie może zakończyć naboru i ogłosić listy projektów wyłonionych do dofinansowania we wcześniejszym terminie.

W związku z przyjęciem, w obecnej perspektywie finansowej UE, nowych zapisów obowiązujących w procedurze naboru i oceny wniosków, w odróżnieniu do zasad obowiązujących w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, powyższy termin obejmuje również proces negocjacji wniosków, który w obecnym systemie oceny stanowi nieodłączną część etapu oceny merytorycznej. Komisja Oceny Projektów sporządza listę projektów wybranych do dofinansowania dopiero po zakończeniu tego etapu. Tak więc nie jest możliwe zakończenie procesu naboru bez zakończenia etapu negocjacji.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 (punkt 10.4.6) negocjacje prowadzone są do wyczerpania kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie – poczynając od projektu, który uzyskałby najlepszą ocenę, gdyby spełnienie przez niego kryteriów nie zostało zweryfikowane warunkowo. W myśl przytoczonego zapisu proces negocjacji może być znacznie wydłużony w czasie, stąd orientacyjne terminy określone w regulaminach ogłaszanych przez IP konkursów są tak odległe.

Biorąc pod uwagę powyższe wymogi, IOK dokona wszelkich starań, aby proces wyboru projektów przebiegał sprawnie, a jego rozstrzygnięcie zakończyło się przed upływem terminu wskazanego w Regulaminie konkursu.

Ponadto WUP w Rzeszowie zwraca uwagę, że planowane terminy rozpoczęcia realizacji projektów mogą przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, co jest zgodne z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (punkt 6.1.8 ww. Wytycznych). Należy jednakże zwrócić uwagę na fakt, iż (zgodnie z punktem 6.1.12 ww. Wytycznych) warunkiem uznania wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie za kwalifikowane jest spełnienie warunków kwalifikowalności określonych w Wytycznych oraz w umowie o dofinansowanie (której wzór każdorazowo stanowi załącznik do Regulaminu konkursu).

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS