Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W związku ze zgłoszonymi postulatami w sprawie wydłużenia terminu przyjęcia wniosków o dofinansowanie w ww. poddziałaniach Zarząd Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuje:

Biorąc pod uwagę treść art. 41 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) „do czasu rozstrzygnięcia konkursu właściwa instytucja nie może zmieniać Regulaminu konkursu w sposób skutkujący nierównym traktowaniem wnioskodawców”, w związku z kryterium oceny merytoryczno – jakościowej pn. Gotowość do realizacji, nie ma możliwości wydłużenia terminu przyjmowania wniosków w powyższym zakresie. Podjęcie decyzji pozytywnej skutkowałoby naruszeniem ww. przepisu prawa i mogłoby prowadzić do skutecznych protestów ze strony tych wnioskodawców, którzy spełnią warunek gotowości do realizacji projektu w obecnie obowiązującym terminie.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom, Wojewódzki Urząd Pracy pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach RPO na lata 2014-2020 wydłużył termin składania wniosków w ramach osi IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego, celem umożliwienia rozłożenia w czasie przygotowania projektów dotyczących edukacji we wskazanych osiach priorytetowych.

 

***

Zobacz również:

Nabory wniosków

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WP na lata 2014-2020 na 2016 rok

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS