Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza zmianę Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15
Zmiana polega na wprowadzeniu jednoznacznej definicji głębokiej modernizacji energetycznej, zgodnie z którą:

„Wydatki kwalifikowane mogą dotyczyć wyłącznie budynków, w których (łącznie):

 1. realizacja projektu będzie skutkować zwiększeniem efektywności energetycznej (czyli zmniejszeniem obliczeniowego zapotrzebowania na energię), o co najmniej 25%. Warunek ten dotyczy odrębnie każdego budynku objętego projektem,
 2. zakres prac kwalifikowanych do dofinansowania powinien wynikać z audytu energetycznego (efektywności energetycznej).

Ponadto realizacja projektu powinna skutkować:

 1. osiągnięciem poziomu zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w budynku po realizacji projektu, według wartości przewidzianej na rok 2021 w § 328 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 2015 poz. 1422).
  albo
 2. dostosowaniem parametrów izolacyjności cieplnej przegród budowlanych, które objęte są pracami w projekcie, według wartości przewidzianych na rok 2021 w § 328 Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 2015 poz. 1422).
  Warunek dotyczący parametrów przegród budowlanych ma zastosowanie tylko
  w odniesieniu do tych kategorii przegród, które zostały wskazane w audycie jako wymagające poprawy lub wymiany i są przedmiotem projektu. Elementy, które nie będą stanowiły przedmiotu projektu nie wymagają dostosowania do wymogów ww. Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych budynków”.

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl
Dokumenty do pobrania:

 1. Uchwała Nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016r. zmieniająca uchwałę nr 117/2550/15 z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków wraz z uzasadnieniem. 
  (PDF, 190 KB)
 2. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). (PDF, 1.13 MB)

 

Link do ogłoszenia - 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS