Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok, nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.5 Wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie zaplanowany został na I kwartał 2016 r.- nabór ten miał dotyczyć wyłonienia Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W dniu 31 grudnia 2015 r., zgodnie z zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej utraciły status akredytowanych OWES. W związku z powyższym podjęte zostały działania zmierzające do zaktualizowania „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” w oparciu, o które planowano ogłosić niniejszy konkurs.

Mając na uwadze potrzebę dostosowania specyficznych kryteriów dostępu do ww. wytycznych jak i konieczność uzyskania przez podmioty statusu akredytowanych OWES, ogłoszenie konkursu w pierwotnie zaplanowanym terminie stało się niemożliwe. W związku z tym niniejszy konkurs został przewidziany do ogłoszenia w drugim kwartale 2016 roku.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS