Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie się beneficjentów Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z zagadnieniami dotyczącymi nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – - jak przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym w projektach RPO WP

Szkolenie odbędzie się w dniach 4-5 maja 2021 r. w godz. 9.00 - 15.00.

Szkolenie odbędzie się w formie on-line, uczestnicy biorący udział w szkoleniu sami decydują, w jakim miejscu z niego skorzystają - w domu czy w miejscu swojego zatrudnienia. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje dostęp do pokoju konferencyjnego online.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik widzi na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną, będącą podstawą wykładu, oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.
W trakcie szkolenia uczestnicy mogą na bieżąco, na czacie, zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.

Wymagania

Do uczestnictwa w szkoleniu potrzebny jest komputer/tablet/telefon z podłączeniem do Internetu.  W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Metody dydaktyczne

 • prezentacja multimedialna prowadzona przez trenera,
 • ćwiczenia, case-study realizowanych projektów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

W miarę możliwości w formularzu zgłoszeniowym prosimy podawać adres mailowy imienny, przypisany do jednej osoby, a nie np. do całego działu w Państwa instytucji. Ponadto prosimy, aby tym samym adresem, który podano w formularzu zgłoszeniowym, w dniu szkolenia logować się do pokoju konferencyjnego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku gdy liczba chętnych będzie przewyższać planowaną liczbę uczestników, organizator zweryfikuje listę osób zgłoszonych i dopuści do udziału tylko jedną osobę z danej instytucji bądź firmy.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailowo przez pracownika urzędu marszałkowskiego  ( ok 3 dni przed  szkoleniem)

Zaproszenia na szkolenia on-line wysyłane są przez obsługę techniczną szkolenia na 2-3 dni przed szkoleniem.  Jeśli okaże się, że nie dostali Państwo zaproszenia proszę zwrócić uwagę czy prawidłowo został wpisany adres mailowy w formularzu zgłoszeniowym, proszę nie interweniować w momencie trwania szkolenia, tylko wcześniej.

Szanując naszą pracy i pracę prelegenta, prosimy o dołączanie do szkolenia punktualnie i uczestniczenie w całym szkoleniu. W przeciwnym razie proszę dać szansę innym zainteresowanym uczestnikom, którzy w pełni skorzystają z wiedzy przekazanej podczas szkolenia.

Z uwagi na małe grupy szkoleniowe prosimy o rozważne zgłaszanie się  i  informowanie o braku możliwości udziału w spotkaniu mimo wcześniejszej rejestracji. Pozwoli to na udział w szkoleniu innym chętnym osobom z listy rezerwowej. 

Po zakończonym szkoleniu, wysyłamy do Państwa ankietę, prosimy o jej wypełnienie i odesłanie na adres zwrotny.

Szkolenie poprowadzi pan Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, z wcześniejszym doświadczeniem jako pracownik Działu Zamówień Publicznych po stronie zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia

 1. Zagadnienia wprowadzające – systematyka nowej ustawy, wykładnia przepisów prawa – zastosowanie Dyrektyw Unijnych.
 2. Niezbędne akty wykonawcze – katalog kluczowych aktów prawnych.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania nowej ustawy PZP. 
 4. Kluczowe definicje wprowadzone nową ustawą PZP: Zasada efektywności wydatkowania środków publicznych jako poszerzenie katalogu zasad udzielania zamówień publicznych; Pojęcie głównego przedmiotu zamówienia w przypadku zamówień mieszanych; Dokumenty zamówienia; Środki dowodowe przedmiotowe i podmiotowe; Warunki zamówienia;
 5. Przygotowanie postępowania – opis przedmiotu zamówienia, nowe zasady szacowania wartości; dokumentowanie tego etapu postępowania. Szacowanie wartości zamówienia i konkursu – niedozwolony podział zamówienia na części a ominięcie stosowania przepisów ustawy – usługi lub dostawy o charakterze ciągłym.
 6. Nowe regulacje w zakresie osób odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania – komisje przetargowe. Zmiany w zakresie przesłanek wyłączenia z postępowania. Ustawowe terminy składania oświadczeń.
 7. Tryby udzielania zamówień dla postępowań poniżej i powyżej progów unijnych, podział ze względu na wartość – kluczowe różnice:
  1. Tryb podstawowy – przetarg nieograniczony;
 8. Tryb podstawowy  - analiza porównawcza trzech wariantów trybu podstawowego. Prawa i obowiązki w zależności od wybranego wariantu Kluczowe obowiązki Zamawiającego:
  1. Minimalny termin na przeprowadzenie procedury;
  2. Kluczowe elementy formalne. Zasady prowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
  3. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz jej kluczowe zapisy;
  4. Projekt umowy jako załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia.
  5. Publikacja ogłoszenia o zamówieniu oraz udostępnianie dokumentów zamówienia – nowe zasady postępowania. Pozostałe obowiązki publikacyjne w toku postępowania.
  6. Zasady komunikacji – w jakich przypadkach dopuszczalna jest komunikacja ustna?
  7. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, terminy składania wniosków, zmiana treści dokumentów zamówienia przez Zamawiającego w toku postępowania. Zamieszczanie o zmiana ogłoszenia o zamówieniu.
  8. Przygotowanie oferty przez Wykonawcę oraz jej złożenie. Prowadzenie postępowania w postaci elektronicznej: Wadium w postępowaniu – zmiany w stosunku do obecnego stanu prawnego; Związanie ofertą, przedłużanie okresu związania ofertą. Skutki braku zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
  9. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców (obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia) oraz dokumenty i oświadczenia przedkładane przez Wykonawcę w postępowaniu. Ważność dokumentów, zasady uzupełniania. Podmiotowe środki dowodowe. Aktualność dokumentów
  10. Konsorcja i podmioty trzecie w postępowaniu – zmiany.
  11. Kryteria oceny ofert w postępowaniu – analiza porównawcza.
  12. Otwarcie ofert – możliwość otwarcia w innym niż wyznaczony terminie. Oferty w postaci elektronicznej, problemy z otwarciem oferty – możliwe sposoby działania Zamawiającego.
  13. Badanie i ocena ofert, dokumenty i oświadczenia w postępowaniu oraz uzupełnianie przedmiotowych środków dowodowych – wezwanie do złożenia lub uzupełnienia środków dowodowych.
  14. Nowe przesłanki odrzucenia oferty w postępowaniu.
  15. Wybór oferty po terminie związania.
  16. Oferty dodatkowe w postępowaniu.
  17. Sytuacje szczególne – niemożność dokonania rozstrzygnięcia.
  18. Udzielenie zamówienia publicznego / unieważnienie postępowania – przesłanki.
 9. Umowy w nowym stanie prawnym: kluczowe zapisy, treści obowiązkowe w umowie, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, klauzule niedozwolone, aneksowanie umów, waloryzacja wynagrodzeń, podwykonawstwo i regulacje podwykonawstwa w umowie, odstąpienie od umowy lub jej unieważnienie. Zasady stosowania zaliczek / częściowych płatności.
 10. Nowe obowiązki informacyjne związane z zawarciem oraz realizacją (ewaluacja realizacji umowy) lub zakończeniem realizacji umowy.
 11. Środki ochrony prawnej w nowym stanie prawnym – zasady postępowania oraz nowe regulacje. Katalog możliwych do zaskarżenia czynności Zamawiającego oraz tryb postępowania.
 12. Obowiązki informacyjne, zasady udostępniania dokumentacji oraz obowiązki publikacyjne ciążące na Zamawiających.

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS