Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacje o szkoleniu

Zasada wyrównywania szans kobiet i mężczyzn i przeciwdziałania dyskryminacji na rynku pracy, jest dla funduszy unijnych jedną z naczelnych i podstawowych zasad horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona swoją podstawę prawną w Artykule 3 Traktatu o Unii Europejskiej, który wskazuje, że w swoich działaniach Unia zwalcza wykluczenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera sprawiedliwość społeczną i ochronę socjalną, równość szans kobiet i mężczyzn, solidarność międzypokoleniową oraz ochronę praw dziecka. Wszyscy beneficjenci środków unijnych a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie, zobowiązane są do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. W przypadku funduszy unijnych, zasada ta znajduje dodatkowo swoje potwierdzenie w przepisach artykułu 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR oraz zapisach artykułu 7 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013, dotyczącego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomimo wielu działań podejmowanych podczas poprzednich perspektyw finasowania unijnego, mających na celu poprawę sytuacji kobiet, przed beneficjentami  stoi nadal wiele wyzwań, którym należy sprostać w najbliższych latach przy realizacji projektów w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Dlatego celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne omówienie zasad w oparciu o wyniki badań ewaluacyjnych realizowanych w ramach RPO WP 2014-2020

Szkolenie odbędzie się 4 października 2022 r. w godz. 9.00 - 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 (II piętro, sala audytoryjna) 

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem. 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Celem odpowiedniego zapewnienia stosownego komfortu, w przypadku gdy w szkoleniu planuje wziąć udział osoba z niepełnosprawnością, bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 17 747 64 86 lub elektronicznie na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie poprowadzi pani Pani Ingrid Szrajer, która jest ekspertką Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, z licznymi sukcesami w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych, z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i monitorowania prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Obecnie doradza czołowym instytucjom w Polsce w dziedzinie pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 i zarządzania projektami. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Rozwoju oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest autorką kilkudziesięciu programów szkoleniowych z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami, rozliczania projektów oraz kontroli i audytu w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP 2014-2020.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Zasady równościowe obowiązujące w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027

– Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja

– Główne bariery równościowe oraz rodzaje dyskryminacji w Polsce

– Zasady równościowe dla beneficjentów programu regionalnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 wynikające z regulacji unijnych

- Wskazanie dokumentów z którymi należy się zapoznać w celu prawidłowej realizacji zasad równościowych w projektach realizowanych w perspektywie 2021-2027.

  1. Standard minimum w projektach współfinansowanych z EFS+ na lata 2021-2027

– Na czym polega obowiązkowy Standard minimum na lata 2021-2027

– Jakie zapisy i w których miejscach we wniosku o dofinansowanie będą potwierdzeniem spełnienia Standardu minimum (problemy, cele, zadania, wskaźniki, zarządzanie projektem, budżet) – analiza przypadków

– Jakie zapisy we wniosku o dofinansowanie wskazują, że wniosek nie spełnia standardu i tym samym zasady równości kobiet i mężczyzn – przykłady zapisów, omówienie konsekwencji

Projekty należące do wyjątków, co do których nie stosuje się standardów minimum – szczegółowe omówienie, przykłady.

  1. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn obowiązująca w projektach współfinansowanych z EFRR na lata 2021-2027

 – Czy projekt inwestycyjny może być neutralny w stosunku do zasady równości kobiet i mężczyzn?

– Ocena informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu, pod kątem spełnienia zasady równości kobiet i mężczyzn

  1. Zasada równości szans i niedyskryminacji – czyli dostępność projektów, przedsięwzięć i ich efektów

– Standardy dostępności w projektach EFS+ i EFRR. Jakie zapisy wniosku
o dofinansowanie potwierdzają spełnienie  standardów dostępności oraz przedstawienie dobrych praktyk.

– Mechanizm racjonalnych usprawnień

  1. Równościowa realizacja projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027

– Zadania i działania w projekcie a zasady równościowe

– Równościowe zarządzanie projektem

– Zasady równościowe w promocji i informacji

– Dokumentacja potwierdzająca stosowanie zasady równościowych

  1. Sprawozdawczość dotycząca realizacji zasad równościowych

– Informacja o realizacji zasad równościowych we wnioskach o płatność. Omówienie co powinien/jakie zapisy zawierać wniosek o płatność aby został pozytywnie oceniony w zakresie spełnienia zasad równościowych.

– Rozliczenie wskaźników z podziałem na K i M. Konsekwencje nie rozliczenia wskaźników zgodnie z założeniami wartości docelowych we wniosku o dofinansowanie.

– Jakie działania lub zaniechania podlegają lub mogą podlegać sankcjom?

  1. Kontrola projektów i przedsięwzięć pod kątem realizacji zasad równościowych

– Weryfikacja wniosków o płatność

– Kontrola na miejscu

  1. Dyskusja i konsultacje z trenerką

 

Organizator szkolenia

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS