Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o szkoleniach

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowych sposobów udzielania zamówień publicznych, zapoznanie uczestników z zasadami i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, szczegółowe zapoznanie uczestników z zakresem stosowania znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zasadami prowadzenia postępowania.

Zapraszamy na dwudniowe szkolenie w dogodnym dla Państwa terminie:

 • 6-7 września 2016 r. - Brak wolnych miejsc!

lub

 • 8-9 września 2016 r. - Brak wolnych miejsc!

Chętnych do udziału w seminariach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego odpowiedniego do daty szkolenia.

Miejscem szkoleń będzie sala audytoryjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Aleje Łukasza Cieplińskiego 4.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu uczestnik zostanie poinformowany mailem potwierdzającym.

W przypadku osób z różnymi niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach, wypełniając odpowiednio formularz zgłoszeniowy.  Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Dla kogo?

Szkolenia adresowane są do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Program szkoleń

Szkolenie ma zawierać elementy praktycznego zastosowania znowelizowanej ustawy przy przygotowaniu zamówienia.

W programie:

 1. Sposób implementowania dyrektyw do polskiego porządku prawnego poprzez zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych,-
 2. Nowy słownik pojęć Prawa zamówień publicznych
 3. Zakres stosowania ustawy po nowelizacji –przesłanki wyłączenia poszczególnych rodzajów zamówień
 4. Wyłączenia z ustawy Prawa zamówień publicznych,
 5. Nowe zasady planowania i szacowania wartości zamówienia - zakres informacji zamieszczanych na stronie internetowej
 6. Wymagania związane z ustalaniem szacunkowej wartości zamówienia na etapie przygotowania postępowania, a konieczność podziału zamówienia na części na etapie udzielania zamówienia w celu umożliwienia udziału w postępowaniach małym i średnim przedsiębiorcom (przykłady dot. robót budowlanych).
 7. Przesłanki wyboru trybów postępowania i zmiany procedur w poszczególnych trybach
 8. Zasady udzielania zamówień – zmiana zasady jawności i zasady pisemności,
 9. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 10. Elementy ogłoszenia o zamówieniu publicznym - zasady i terminy oraz wprowadzanie zmian
 11. Informowanie o planowanych zamówieniach
 12. Poprawny przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 13. Wymagania w stosunku do wykonawców do udziału w postepowaniu
 14. Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczania wykonawców, warunki udziału i opis sposobu ich spełnienia, kryteria selekcji w różnych trybach, katalog dokumentów jakich może żądać zamawiający, klauzule społeczne, ocena wiarygodności i spełniania warunków przez wykonawców
 15. Dokumenty żądane na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – dokumenty wątpliwe/dyskusyjne,
 16. Opis przedmiotu zamówienia według  znowelizowanych przepisów, w tym Wspólny Słownik Zamówień
 17. Wybór najkorzystniejszej oferty
 18. Kryteria oceny ofert, w tym „cykl życia produktu” - pozacenowe kryteria oceny ofert.
 19. Oferta a standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ),
 20. Badanie i ocena ofert – zakres możliwych „poprawek” oferty przez zamawiającego i wykonawcę,
 21. Rażąco niska cena – wymogi wszczęcia procedury wyjaśniającej, zakres dowodzenia, ocena wyjaśnień, odrzucenie oferty
 22. Warunki dopuszczające zmianę umów w sprawie zamówień publicznych
 23. Zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 24. Nowe spojrzenie na warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu oceny ich spełniania,
 25. Poleganie na potencjale innych podmiotów – możliwość żądania dokumentów od innych podmiotów,
 26. Przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
 27. Opis przedmiotu zamówienia i wymóg przedstawienia określonego oznakowania lub certyfikatu,
 28. Zasady prowadzenia dialogu technicznego,
 29. Nowy tryb – ustanowienie partnerstwa innowacyjnego,
 30. Zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
 31. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 32. Regulamin udzielania zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa PZP.
 33. Inne zmiany wynikające z nowelizacji ustawy PZP

 

Szkolenia odbędą w godzinach 9.00 - 15.00 każdego dnia.

Rejestracja rozpocznie się o godz. 8.30

Informacje o prelegencie

Szkolenie poprowadzi pan Przemysław Kuderczak - specjalista ds. zamówień Publicznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.
W latach 2011-2013 - ekspert w projekcie szkoleniowo-doradczym dla podmiotów z sektora MŚP realizowanym na zlecenie PARP. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych z Funduszy UE na Uniwersytecie Jagielońskim.

Organizator szkoleń

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
Tel. 17 773 60 61
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS