Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 23 października 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 ogłoszonego w dniu 07.12.2016r.  Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości, o kwotę około 6 mln PLN, do łącznej wysokości 28 019 981,00 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania (pdf, 376.61 KB)

 

Informacja z 29 września 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 

(pdf, 376.65 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 175.24 KB)

 

Informacja z 30 sierpnia 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 30 września 2017 roku.

 

Informacja z 24 maja 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

 

Informacja z 26 kwietnia 2017 r.

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników weryfikacji wymogów formalnych w ramach konkursu RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości (PDF, 225.11 KB)

 

Informacja z dnia 4 lutego 2016 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 Działanie 7.3 Wsparcie Rozwoju Przedsiębiorczości.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości (PDF, 285.8 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS