Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 21 czerwca 2022 r.

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 399/7992/22 z dnia 21 czerwca br. zmienił źródło dofinansowania projektu pn. Mikroinstalacje fotowoltaiczne na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. w województwie podkarpackim, złożonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ze środków REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU na środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Zgodnie z limitami wolnych środków w czerwcu br. w działaniu 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny występowała kwota umożliwiająca zakontraktowanie projektu PKN Orlen S.A., głównie wskutek rezygnacji z dofinansowania oraz oszczędności w projektach. Natomiast w działaniu 11.2 Rozwój OZE REACT-EU dostępne środki z tzw. I transzy REACT-EU są niewystarczające, między innymi z powodu dynamicznych zmian kursu Euro. Ponadto, uruchomienie II transzy REACT-EU oczekuje na formalną zgodę Komisji Europejskiej na aktualizację Regionalnego Programu Operacyjnego.
Zmiana źródła dofinansowania służy przyspieszeniu kontraktacji i realizacji projektu, a jednocześnie nie jest związana z korektą pozostałych warunków dla tej Spółki ani dla pozostałych beneficjentów. Projekt PKN Orlen S.A. został wskazany do zmiany źródła dofinansowania spośród projektów oczekujących na kontraktację, gdyż kwota wsparcia jest najbardziej zbliżona do wolnych środków.

Zaktualizowana lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu ze środków EFRR i REACT-EU dostępna jest w załączniku
pobierz plik (PDF, 585.89 KB )

 

Informacja z 18 stycznia 2022 r.

Zarząd Województwa 18 stycznia br. wybrał do dofinansowania kolejne 46 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „ogólny”, na kwotę dofinansowania 38 075 330,04 zł, w tym:

 • 42 projekty z REACT EU, na kwotę dofinansowania 34 007 444,83 zł,
 • 4 projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na kwotę dofinansowania 4 067 885,21 zł.

Dzięki przeznaczeniu dodatkowych środków instrumentu REACT-EU Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla wszystkich projektów na liście rezerwowej, których wnioskodawcy potwierdzili gotowość do realizacji inwestycji.
Łączna kwota przeznaczona na instalacje OZE dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z województwa podkarpackiego w ramach niniejszego konkursu wynosi 189,7 mln zł (201 projektów na liście podstawowej).
Dofinansowanie ww. projektów było możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU oraz decyzji Zarządu Województwa o przeznaczeniu znacznej części pozyskanych z tego źródła środków na rozwój odnawialnych źródeł energii.
Projekty dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze OZE w ramach unijnych celów klimatycznych oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów. Projekty dotyczące OZE realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiej polityki Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na jakość powietrza regionu, a poprzez oszczędności kosztów i nowe przychody ze sprzedaży energii poprawiają opłacalność działalności gospodarczej, co jest szczególnie ważne, aby przeciwdziałać negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o przeznaczeniu znacznej części środków REACT-EU na rozwój odnawialnych źródeł energii (15,769 mln Euro w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU), w tym połowę na projekty z list rezerwowych ocenionych w konkursie ogólnym i połowę na tzw. projekty „parasolowe”.
Ponadto, wskutek wahań kursowych, oszczędności oraz przesunięcia środków w ramach RPO, możliwy był wybór 4 projektów z listy rezerwowej ze środków EFRR. Dotyczy to projektów, których wnioskodawcy poinformowali o przynajmniej częściowym wykonaniu projektów przed lutym 2020 r. czyli terminie, przed którym nie ma możliwości dofinansowania wydatków z instrumentu REACT-EU.

Z listy podstawowej i rezerwowej usunięto ponadto 19 projektów, których wnioskodawcy zrezygnowali z dofinansowania lub nie potwierdzili gotowości do realizacji projektów.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 23 listopada 2021 r.

Zarząd Województwa 23 listopada 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020, w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro oraz przesunięcia ich do działania 3.1 Rozwój OZE. Dla projektu przyznano dofinansowanie w kwocie: 4 245 153,27 zł.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, zgodnie z listą przedstawioną poniżej, dla 158 projektów na kwotę 152 mln zł (dofinansowanie wg. listy podstawowej, z uwzględnieniem złożonych rezygnacji).Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 27 lipca 2021 r.

Zarząd Województwa 27 lipca 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 3 kolejne projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020, w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro oraz przesunięcia ich do działania 3.1 Rozwój OZE.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 1 702 431,16 zł przyznano dla 3 projektów.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, zgodnie z listą przedstawioną poniżej, dla 157 projektów na kwotę 147,8 mln zł (dofinansowanie wg. listy podstawowej, z uwzględnieniem złożonych rezygnacji).

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd Województwa 27 kwietnia 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 6 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro w działaniu 3.1 Rozwój OZE.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 13 981 425,81 zł przyznano dla 6 projektów.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 154 projektów na kwotę 147,02 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja  z 19 marca 2020 r.

Zarząd Województwa 18 marca 2020 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 2 kolejne projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro w działaniu 3.1 Rozwój OZE.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 1 107 955,96 zł przyznano dla 2 projektów.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 148 projektów na kwotę 133 mln zł.
Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja  z 17 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa 17 grudnia br. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 1 kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na przesunięcie środków w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020. Dofinansowanie w kwocie łącznie 552 890,99 zł przyznano dla 1 projektu.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 146 projektów na kwotę 131,9 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 27 sierpnia 2019 r.

Zarząd Województwa 27 sierpnia br. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na kontraktację środków rezerwy wykonania w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020. Dofinansowanie w kwocie łącznie 13,6 mln zł przyznano dla 12 projektów. Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 145 projektów na kwotę 131,3 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 29 listopada 2018 r.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 8,2 mln zł przyznano dla 12 projektów.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 135 projektów, których wartość przekracza 191 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 118,5 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 19 października 2018r.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejnych 38 projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny

Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zgodzie na przesunięcia środków pomiędzy działaniami RPO.
Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 35 mln zł przyznano dla 38 projektów.

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 123 projektów, których wartość przekracza 179 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 110,3 mln zł.

Ewentualny wybór do dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej uzależniony jest od dostępności środków (np. w wyniku dalszych przesunięć, oszczędności, różnic kursowych itd.)

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 • lista projektów, które 16 października br. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, (zał. 1),
  pobierz plik (PDF, 290.49 KB)
 • zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu, (zał. 2).
  pobierz plik (PDF, 721.3 KB)
 • zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach ww. konkursu (zał. 3).
  pobierz plik (PDF, 528.37 KB)

Informacja z 8 sierpnia 2018 r.

 • listy projektów, które 7 sierpnia br. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nabór nr RPPK.03.01.01.IZ.00-18-002/16,
  pobierz plik (PDF, 153.73 KB)
 • zaktualizowanej listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu
  pobierz plik (PDF, 558.18 KB)
 • zaktualizowanej listy rezerwowej projektów w ramach ww. konkursu
  pobierz plik (PDF, 631.86 KB)

Informacja z 24 kwietnia 2018 r.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania i lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia  działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnynabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

pobierz plik (PDF, 1.18 MB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

pobierz plik (PDF, 156.24 KB)

Informacja z 20 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat projektów ocenionych merytorycznie złożonych w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014 - 2020 (numer konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16).

pobierz plik (PDF, 1.06 MB)

Informacja z 28 lutego 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianie na Liście wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, będącej następstwem uwzględnienia jednego protestu od wyników oceny formalnej

pobierz plik (PDF, 577.09 KB)

Informacja z 5 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF, 576.19 KB)

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.
Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 29 grudnia br., co oznacza, że informacja o wynikach oceny powinna zostać opublikowana na początku stycznia 2018 roku.

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 10 dni roboczych.

Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, które charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania. Ponadto w znacznej liczbie przedstawionych uzupełnień pojawiły się złożone do rozstrzygnięcia kwestie, które wymagają uzyskania interpretacji i analizy szczególnie skomplikowanych przypadków.

 

Informacja z 22 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.

Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej. Ponadto oceniane projekty charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania.

 

Informacja z 4 sierpnia 2017r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Lista wniosków (PDF, 718.45 KB)

Informacja z 20 lipca 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że wydłużeniu uległa procedura weryfikacji technicznej wniosków. W ramach przedmiotowego konkursu złożono 495 projektów. Ze względu na okres wakacyjny/urlopowy Wnioskodawcy odbierają pisma zawierające uwagi z dość dużym opóźnieniem, co powoduje iż uzupełnienia dotyczące weryfikacji technicznej wciąż wpływają. Biorąc pod uwagę powyższe przewidywany termin zakończenia weryfikacji technicznej dla Działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny to 26 lipca br.

 

Informacja z 5 czerwca 2017 r.

Lista wniosków złożonych w ramach działania 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnyc RPO WP 2014 -2020 (PDF, 781.03 KB)

 
 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS