Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 28 października 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie zawartych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.4 (docx, 64.89 KB)

 

Informacja z 25 września 2020 r

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 oraz aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, oraz dobro społeczne, jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2019 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIE 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie do łącznej wysokości 31.127.040,61 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs zaktualizowano Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19.

Informacja z 28 lipca 2020 r.

Informacja dotycząca aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w dniu 20 lipca 2020 r. opublikowano nieprawidłową Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje prawidłową Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podpisaną w dniu 15 lipca 2020 r. przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (pdf, 520.37 KB)

 

Informacja z 20 lipca 2020 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 oraz aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, oraz dobro społeczne, jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2019 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, DZIAŁANIE 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie, o kwotę około 7mln PLN, (pierwsze zwiększenie alokacji - 4,9 mln) do łącznej wysokości 30.233.022,49 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs zaktualizowano Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (pdf, 520.73 KB)

 

Informacja z 4 maja 2020 r.

Informacja dotycząca korekty Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-21/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż skorygowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiana polegała na skorygowaniu listy projektów, zakwalifikowanych do etapu negocjacji o projekty, które zostały skierowane do etapu negocjacji w związku z ze zwiększonym limitem środków dostępnych na działaniu wynikającym m.in. ze zmiany kursu euro.

Skorygowana lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 673.77 KB)

 

Informacja z 18 lutego 2020 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja polegała na skorygowaniu listy projektów, zakwalifikowanych do etapu negocjacji o projekty, które po zakończonej procedurze odwoławczej zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach dostępnej alokacji.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-21/19, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 504.92 KB)

 

Informacja z 21 stycznia 2020 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w związku z  rozstrzygnięciem Komisji ds. protestu z dniem 23 stycznia 2020 r. następuje wznowienie pracy Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 RPO WP na lata 2014-2020.

 

Informacja z 16 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, oraz dobro społeczne, jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, ogłoszonego w dniu 14 sierpnia 2019 r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie, o kwotę około 4,9 mln PLN, do łącznej wysokości 23.225.817,61 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

W załączeniu Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 562.26 KB)

 

Informacja z 16 grudnia 2019 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 562.68 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (pdf, 290.35 KB)

 

Informacja z 31 października 2019 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 509.82 KB)

 

Informacja z 22 października 2019 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 7.4 Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie (pdf, 271.8 KB)

Informacja z 7 października  2019 r.

Informacja dotycząca wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK. 07.04.00-IP.01-18-021/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII  Regionalny Rynek Pracy  Działanie 7.4  Rozwój Opieki Żłobkowej w Regionie.

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-021/19, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie (pdf, 258.61 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS