Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 20 października 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach i wyrokach sądowych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 (docx, 66.54 KB)

 

Informacja z 13 października 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach i wyrokach sądowych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 (docx, 66.73 KB)

 

Informacja z 30 sierpnia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po wyrokach sądowych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20. Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (docx, 84.99 KB)

 

Informacja z 27 października 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 628.3 KB)

 

Informacja z 11 września 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 762.01 KB)

 

Informacja z 4 września 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 706 KB)

 

Informacja z 25 sierpnia 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji po protestach w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 703.59 KB)

 

Informacja z 22 czerwca 2020 r.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (pdf, 217.1 KB)

 

Informacja z 16 czerwca 2020 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę limit dostępnych środków wspólnotowych możliwych do zaangażowania w miesiącu czerwcu 2020 r. w zakresie zawieranych umów o dofinansowanie w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020., mając na uwadze dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na podnoszenie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych mieszkańców województwa podkarpackiego, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji (EFS+ BF) na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 Działanie 9.3, Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych o kwotę około 250 000,00 PLN, do łącznej wysokości 15 250 000,00 PLN kwoty dofinansowania.
Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Lista projektów zakwalifikowanych które spełniły kryteria wyboru i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 (po zwiększeniu alokacji) (pdf, 584.47 KB)

 

Informacja 15 czerwca 2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 (pdf, 582.24 KB)

 

Informacja z 11 maja 2020 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 (pdf, 743.02 KB)

 

Informacja z 17 kwietnia 2020 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20, Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 266.02 KB)

 

Informacja z 12 marca 2020 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.09.03.00-IP.01-18-030/20 Działanie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych (pdf, 336.18 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS