Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Informacja z 19 stycznia 2023 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie zawartych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 (docx, 70.6 KB)

Informacja z 19 grudnia 2022 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz dostępne środki, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 ogłoszonego w dniu 27.10.2020r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe do łącznej wysokości 86 855 594,84  PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (docx, 96.64 KB)

Informacja z 2 grudnia 2022 r.

Informację o podpisanych umowach o dofinansowanie zawartych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 (docx, 78.33 KB)

Informacja z 19 października 2022 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz dostępne środki, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 ogłoszonego w dniu 27.10.2020r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe do łącznej wysokości 84 872 730,14  PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Informacja z 12 sierpnia 2022 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji na konkurs nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz dostępne środki, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 ogłoszonego w dniu 27.10.2020r. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe do łącznej wysokości 79 387 953,25 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 95 KB)

Informacje z 25 lipca 2022 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na uwzględnienie środka odwoławczego, wystąpiła konieczność zaktualizowania Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy(docx, 96.13 KB)

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na , iż ze względu na uwzględnienie środka odwoławczego, zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy (docx, 94.73 KB)

Infomacja z 26 maja 2022 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie zawartych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.1 (docx, 74.5 KB)

Informacja z 15 lutego 2022 r.

Informacja dotycząca aktualizacji Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny formalno-merytorycznej, wystąpiła konieczność zwiększenia alokacji przeznaczonej na konkurs oraz zaktualizowania Listy projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 92.5 KB)

 

Informacja z 14 grudnia 2021 r.

Informacja dotycząca aktualizacji Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny formalno-merytorycznej, zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (docx, 90.88 KB)

 

Informacja z 30 września 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.07.07.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 62.61 KB)

 

Informacja z 8 września 2021 r.

Informacja dotycząca aktualizacji Listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na uznanie protestów do oceny formalno-merytorycznej, zaktualizowano Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (docx, 90.36 KB)

 

Informacja z 7 lipca 2021 r.

Informacja dotycząca zwiększenia alokacji  w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych m.in. na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 ogłoszonego w dniu 27 października 2020r. Oś Priorytetowa VII Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe do łącznej wysokości 38 094 252,40 PLN kwoty dofinasowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż w związku z uwolnieniem środków w ramach alokacji przeznaczonej na konkurs zaktualizowano:

Listę projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (docx, 90.86 KB)

 

Informacja z 6 lipca 2021 r

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (docx, 89.75 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów(docx, 64.05 KB)

 

Informacja z 11 maja 2021 r.

Listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 87.23 KB)

 

Informacja z 30 kwietnia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury ocen wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 maja 2021 roku.

 

Informacja z 8 kwietnia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu zakończenia procedury ocen wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

 

Informacja z 11 lutego 2021 r.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Działanie nr 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (docx, 91.15 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS