Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z 22 czerwca 2017 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 po uwzględnieniu procedury odwoławczej (PDF, 540.2 KB)

Informacja z 3 marca 2017 r.

W związku ze zwiększeniem alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w dniu 17 marca 2016 r., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego o kwotę 11 173 016,89  PLN, do łącznej wysokości 51 173 016,89  PLN kwoty dofinansowania, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Zaktualizowana lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP-18-008/16 (PDF, 647.94 KB)

 

Informacja z 3 marca 2017 r.

Wyniki konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 ogłoszonego w dniu 17 marca 2016 r. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.2  Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP-18-008/16 (PDF, 619.41 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 (PDF, 321.59 KB)

 

Informacja z 31 sierpnia 2016 r.

Lista projektów konkursowych zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej po pozytywnie rozpatrzonych protestach od wyników oceny formalnej w ramach konkursu RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF, 123 KB)

 

Informacja z 18 lipca 2016 r.

Lista projektów, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego (PDF 391,5)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS