Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: TIK - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17.

 1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020
 2. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy
 3. Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych
 4. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie
 5. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej beneficjenta
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo
 7. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej
 8. Harmonogram płatności
 9. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014
 10. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
 11. Pełnomocnictwo

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS