Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W dniu 19 listopada 2019 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 98/2311/19 zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany, dotyczące projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18, polegają na dostosowaniu § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wprowadzają uproszczenie dla beneficjentów polegające na rezygnacji z obowiązku publikacji ofert na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy z treści obowiązującej umowy o dofinansowanie wynikał obowiązek publikacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, a Beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

W związku z powyższym informujemy, iż wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 - regionalna pomoc inwestycyjna (Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18) został zaktualizowany o powyższe zmiany i przyjmuje brzmienie jak poniżej:

wzór umowy zgodnie z Uchwałą ZWP z dnia 19 listopada 2019 r. uwzględniający zapisy specyficzne wynikające ze specyfiki konkursu (PDF 479 KB)

 

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-005/18.

 1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020
 2. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 82 KB)
 3. Harmonogram płatności. (XLSX 53 KB)
 4. Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych.Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych. (DOC 72 KB)
 5. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej Beneficjenta. (DOC 74 KB)
 6. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie. (DOC 78,5 KB) 
 7. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo. (DOC 218 KB)
 8. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej. (DOC 95 KB)
 9. Pełnomocnictwo. (DOC 75 KB)
 10. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014. (DOCX 86 KB)
 11. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014. (DOCX 71 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS