Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjął uchwałę Nr 142/3194/20 w sprawie uruchomienia na określonych warunkach systemu zaliczkowego dla przedsiębiorców realizujących projekty w Osi Priorytetowej I  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Zgodnie z przywołaną powyżej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego warunkiem wypłacenia zaliczki będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu. Przekazanie beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania. Decydując się na taką formę rozliczenia projektu, Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

Wymienione powyżej warunki uruchomienia i rozliczenia zaliczki zostały uwzględnione we wzorze umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 - pomoc de minimis (Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19), który przyjmuje brzmienie jak poniżej:

Do pobrania: 

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOC 191 KB)


W dniu 19 listopada 2019 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 98/2311/19 zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wprowadzone zmiany, dotyczące projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19, polegają na dostosowaniu § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wprowadzają uproszczenie dla beneficjentów polegające na rezygnacji z obowiązku publikacji ofert na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy z treści obowiązującej umowy o dofinansowanie wynikał obowiązek publikacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, a Beneficjent nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

Ponadto, w dniu 25 lutego 2020 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 126/2951/20 zaktualizował załącznik nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wprowadzona zmiana dotyczy zbioru danych: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” i polega na dodaniu w zakresie: „Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie” - danej osobowej: „Gmina”.

W związku z powyższym informujemy, iż wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 - pomoc de minimis (Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19) oraz załącznik 5.1 do umowy o dofinansowanie zostały zaktualizowane o powyższe zmiany i przyjmują brzmienie jak poniżej:

Wzór umowy zgodnie z Uchwałą ZWP z dnia 19 listopada 2019 r. uwzględniający zapisy specyficzne wynikające ze specyfiki konkursu (PDF 478 KB)

Załącznik nr 5.1 do Umowy (DOCX 154 KB)

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19.

  1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020.
  2. Harmonogram płatności (XLSX 54 KB)

2a.  Załącznik do Harmonogramu płatności (XLSX 51 KB)

  1. Pełnomocnictwo (DOC 169 KB)
  2. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 86 KB)
  3. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 72 KB)
  4. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie (DOC 79 KB)
  5. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej Beneficjenta (DOC 75 KB)
  6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (DOC 354 KB)
  7. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej (DOC 97 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS