Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 05.10.2020 r.

W dniu 29 września 2020 r.  Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 206/4154/20 zaktualizował wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.

Wprowadzone zmiany polegają na aktualizacji załącznika do umowy o dofinansowanie nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” poprzez dodanie danej osobowej „Numer uprawnień budowlanych” w zakresie zbioru danych: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” w tabeli „Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie”.

W związku z powyższym informujemy, iż wzór załącznika do umowy o dofinansowanie nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”, stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 - regionalna pomoc inwestycyjna (Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19) został zaktualizowany o powyższe zmiany i przyjmuje brzmienie jak poniżej:

wzór załącznika do umowy o dofinansowanie nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” (DOCX 97KB)

Informacja z dnia 26.08.2020 r.

Komunikat ws. zmiany wzoru umowy o dofinansowanie

Informuję iż, wzór umowy o dofinansowanie stanowiący załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 – regionalna pomoc inwestycyjna (Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19) uległ zmianom w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Podkarpackiego:

 • Uchwały nr 98/2311/19 z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Wprowadzone zmiany, dotyczące projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19, polegają na dostosowaniu § 13 Stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień oraz przejrzystość wydatkowania środków w ramach Projektu do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz wprowadzają uproszczenie dla beneficjentów polegające na rezygnacji z obowiązku publikacji ofert na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl.

  Jednocześnie informuję, że w sytuacji, gdy z treści obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie wynikał obowiązek publikacji przez Zamawiającego zapytania ofertowego na stronie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl, a Zamawiający nie upublicznił informacji o zamówieniu na tej stronie, ale wypełnił obowiązki wynikające z aktualnych na dzień wszczęcia postępowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 uzna, iż tego rodzaju naruszenie ma charakter formalny.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący.

 • Uchwały nr 126/2951/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie zmiany: Uchwały Nr 342/7353/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 września 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 393/8209/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.), Uchwały Nr 241/4854/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru Umowy o Finansowanie Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi Priorytetowej - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 - Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.2 - Instrumenty Finansowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.).

  Powyższa Uchwała Zarządu Województwa Podkarpackiego zaktualizowała załącznik nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
  Wprowadzona zmiana dotyczy zbioru danych: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” i polega na dodaniu w zakresie: „Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie” - danej osobowej: „Gmina”.

 • Uchwały nr 142/3194/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie uruchomienia systemu zaliczkowego dla beneficjentów Osi Priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

  Zgodnie z przywołaną powyżej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego warunkiem wypłacenia zaliczki będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu. Przekazane beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania. Decydując się na taką formę rozliczenia projektu, Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

  Wymienione powyżej zmiany zostały uwzględnione we wzorze umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 - regionalna pomoc inwestycyjna (Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19) oraz załączniku 5.1 do umowy o dofinansowanie, które przyjmuje brzmienie jak poniżej:

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 194 KB)  

Załącznik nr 5.1 do Umowy o dofinansowanie (DOCX 94 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP - konkurs nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19.

 1. Wzór harmonogramu płatności (XLSX 54 KB)

1a. Wzór załącznika do harmonogramu płatności (XLSX 51 KB)

 1. Wzór pełnomocnictwa (DOC 76 KB)
 2. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 (DOCX 86 KB)
 3. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 71 KB)
 4. Wzór oświadczenia dotyczącego możliwości ubiegania się o dofinansowanie (DOC 79 KB)
 5. Wzór oświadczenia dotyczącego sytuacji ekonomicznej Beneficjenta (DOC 74 KB)
 6. Wzór oświadczenia o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (DOC 218 KB)
 7. Wzór oświadczenia o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy publicznej (DOC 96 KB)
 8. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020 – do wykorzystania po podpisaniu umowy o dofinansowanie. – do wykorzystania po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS