Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacja z dnia 10 grudnia 2020 r.

W dniu 7 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjął uchwałę Nr 142/3194/20 w sprawie uruchomienia systemu zaliczkowego dla beneficjentów Osi Priorytetowej I  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Zgodnie z przywołaną powyżej Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego warunkiem wypłacenia zaliczki będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu. Przekazane beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania. Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają
w niezmienionej formie. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania. Decydując się na taką formę rozliczenia projektu, Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury. Wymienione powyżej zmiany zostały uwzględnione we wzorze umowy o dofinansowanie projektu stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: „Infrastruktura B+R”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 (Nabór nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20).

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 206/4154/20 zaktualizował załącznik nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” do wzoru umowy o dofinansowanie projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja załącznika nr 5.1 polega na dodaniu danych osobowych „Numer uprawnień budowlanych” w zakresie zbioru danych: „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” w tabeli „Osoby fizyczne i osoby prowadzące działalność gospodarczą, których dane będą przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności środków w projekcie”.

Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny i porządkujący. Wzory dokumentów przyjmują brzmienie:

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 197 KB)

Wzór załącznika do umowy o dofinansowanie nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania” (DOCX 84 KB)

Załączniki, będące na Wykazie dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R - nr: RPPK.01.02.00-IZ.00-18-014/20

1. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową na potrzeby zabezpieczania przez Beneficjentów prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowych I–VI RPO WP na lata 2014-2020. (ZIP 101 KB)
2. Deklaracja wyboru zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (DOC 82 KB)
3. Harmonogram płatności (XLSX 53 KB)
4. Pełnomocnictwo (DOC 88 KB)
5. Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014  (DOCX 55 KB)
6. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (DOCX 60 KB)
7. Oświadczenie dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie (DOC 78 KB)
8. Oświadczenie dotyczące sytuacji ekonomicznej Beneficjenta (DOC 74 KB)
9. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo (DOC 208 KB)
10. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy publicznej (DOC 104 KB)
11. Oświadczenie o braku zmian danych rejestrowych (DOC 72,5 KB)
12. Oświadczenie o tożsamości dokumentów (DOCX 74 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
gpi@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS