Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

W związku ze zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, polegającą na zaprogramowaniu Instrumentu REACT-EU, w tym dodatkowych środków w ramach osi priorytetowej XI REACT-EU,

w dniu 31 maja 2022 r. Zarządu Województwa Podkarpackiego, Uchwałą nr 392/7858/22, ujednolicił zasady zaliczkowania i objął wszystkich beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach osi priorytetowej XI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 możliwością otrzymania zaliczki do wartości 100 % dofinansowania na poniższych warunkach.

Przekazanie i rozliczenie dofinansowania w formie zaliczki odbywać się będzie w oparciu o ogólne założenie przyjęte w § 7 umowy o dofinansowanie. Warunkiem wypłacenia zaliczki do wartości 100% dofinansowania w osi XI będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia  weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu (zgodnie z obowiązującymi procedurami). Przekazane beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie). Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania (zgodnie z zapisami  § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie).

Beneficjent decydując się na taką formę rozliczenia projektu, ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

Podstawą wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania projektów jest zgoda beneficjenta, przedstawiona w postaci Oświadczenia, złożonego w formie papierowej, którego wzór zostanie udostępniony na stronie IZ RPO WP 2014-2020, podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu.

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie zaliczki do wartości 100% dofinansowania będzie również wskazanie w ww. Oświadczeniu wyodrębnionego rachunku bankowego, na który zostanie przekazane wsparcie w formie zaliczki, i z którego beneficjent zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków.

Podpisanie przez Beneficjenta ww. Oświadczenia oznacza nie tylko prawo do otrzymania zaliczki do wartości 100% dofinansowania, ale także podleganie warunkom, o których mowa pkt 1, nawet wtedy, gdy pobierana zaliczka nie przekracza wartości 60% dofinansowania.

Beneficjenci, którzy na podstawie obowiązujących zapisów umów mają prawo do otrzymania zaliczki w wysokości 60% dofinansowania, nadal mogą korzystać z zaliczek na niezmienionych zasadach, bez dodatkowych warunków, o których mowa w pkt 1.

Do pobrania:

Oświadczenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach osi priorytetowej XI RPO WP 2014 - 2020 (docx,59.8 KB)

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS