Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zmiana RPO WP 2014-2020 – 16 sierpnia 2023 r. 

Na podstawie art. 14 kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 poz. 1259, z późn. zm.), informujemy, że 16 sierpnia 2023 r. uchwałą Nr 515/10814/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2023) 5399 z dnia 2 sierpnia 2023 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 220/XXVIII/2023 z dnia 30 maja 2023 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do obowiązującego wcześniej dokumentu (wersja z dnia 30 sierpnia 2022 r.) obejmują m.in.:

 • realokacje środków wynikające m.in. z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania oraz konieczności odpowiedniego dostosowania alokacji finansowych dla niektórych osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, w celu pełnego wykorzystania dostępnej alokacji Programu i usprawnienia końcowego procesu jego wdrażania,
 • usunięcie dużego projektu z tabeli 27: Wykaz dużych projektów,
 • rekalkulację wartości docelowych wskaźników wynikających z realokacji środków lub potrzeby urealnienia szacunków,
 • zmiany o charakterze dostosowawczym i redakcyjnym

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2023) 5399 z dnia 2 sierpnia 2023 r., zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 3 sierpnia 2023 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 16 sierpnia 2023 r. (PDF, 4.51 MB)

 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 (docx, 64.36 KB)

 

Wersje archiwalne: 

Wersja archiwalna z 30 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 t.j.), informujemy, że 30 sierpnia 2022 r. uchwałą Nr 417/8408/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2022) 5736 z dnia 03 sierpnia 2022 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 212/XXVI/2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Zakres zmian wynika z konieczności dostosowania RPO WP 2014-2020 do jak najszybszego uruchomienia inwestycji, które pomogą w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19 oraz kryzysem uchodźczym w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę i przeciwdziałają negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym z racji ww. wyzwań w województwie podkarpackim, a tym samym lepiej przygotują region do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów. Pozostałe zmiany wynikają z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu.

Zakres zmian RPO WP 2014-2020 obejmuje m.in.:

 1. Zmiany wynikające z konieczności zaprogramowania II transzy Instrumentu REACT-EU w kwocie 10 612 855 euro, tj.:
 • w Działaniu 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU (PI 13i) dodanie nowych środków w kwocie 4 958 460 euro na listę rezerwową projektów w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE (Działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU) – projekty parasolowe,
 • 2 892 092 euro na wsparcie termomodernizacji budynków GOPR Grupy Bieszczadzkiej – projekt pozakonkursowy (tj. termomodernizacja Stacji Centralnej Grupy Bieszczadzkiej GOPR, termomodernizacja Stacji Ratownictwa Górskiego Ustrzyki Górne, termomodernizacja Stacji Ratownictwa Górskiego Cisna) – nowe Działanie 11.3 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – REACT-EU (PI 13i),
 • 2 762 303 euro na wsparcie mieszkalnictwa, w tym chronionego – planowane jest tworzenie mieszkań, na bazie majątku samorządu województwa, które mogłyby zostać przeznaczone dla osób uciekających przed wojną z terytorium Ukrainy – nowe Działanie 11.4 Infrastruktura pomocy społecznej – REACT-EU (PI13i).
 • rozszerzenie zakresu wsparcia XI osi priorytetowej REACT-EU o nowe n/w typy projektów:
  • głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne oraz rozwojem i wykorzystaniem OZE - typ projektu realizowany będzie przez podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego w ramach projektu pozakonkursowego,
  • inwestycje związane z infrastrukturą i/ lub wyposażeniem w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, w tym chronionego (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) – typ projektu realizowany będzie przez Województwo Podkarpackie w trybie nadzwyczajnym.
 • dodanie w OP XI. REACT-EU nowego typu beneficjenta: podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego oraz nowego wskaźnika: Liczba wspartych mieszkań).
 • aktualizacja w OP XI. REACT-EU istniejących wartości wskaźników pn.:
  • Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych,
  • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej.
 1. Pozostałe zmiany w zakresie EFRR oraz EFS, tj.:
 • realokacje środków w zakresie I transzy REACT-EU, oraz realokacje środków w zakresie EFRR i EFS (poza REACT-EU), wynikające z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu,
 • wprowadzenie w osi priorytetowej VIII Integracja społeczna nowego typu projektu i grupy docelowej dotyczącej utworzenia Podkarpackiego Centrum Integracji Cudzoziemców (PCIC), zapewniającego wsparcie uchodźcom z Ukrainy,
 • zmiany niektórych wskaźników produktu i wskaźników finansowych, w tym wskaźników ram wykonania, wynikających m.in. z dokonywanych przesunięć finansowych,
 • aktualizację Tabeli 2. Przegląd strategii inwestycyjnej RPO WP 2014-2020,
 • aktualizację Tabeli 6: Ramy wykonania osi priorytetowej (w podziale na fundusze i kategorie regionów w stosownych przypadkach), gdzie w związku z dokonanymi realokacjami środków w poszczególnych osiach priorytetowych dokonano zmiany wartości docelowej wskaźnika postępu finansowego,
 • w Sekcji 3. Plan finansowy aktualizacja tabel finansowych, tj.: Tabeli 17: Tabela przedstawiająca całkowitą kwotę środków finansowych przewidzianych jako wkład każdego z funduszy do programu, w podziale na lata i kategorie regionów ze wskazaniem wysokości rezerwy wykonania (EUR), Tabeli 18 a: Plan finansowy programu (EUR), Tabeli 18 c: Plan finansowy w podziale na osie priorytetowe, fundusze, kategorie regionu i cele tematyczne (EUR), Tabeli 19: Szacunkowa kwota wsparcia, która ma być wykorzystana na cele związane ze zmianą klimatu (EUR),
 • w Sekcji 4.2 Zrównoważony rozwój obszarów miejskich aktualizacja Tabeli 20: Zintegrowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich - szacunkowa alokacja wsparcia z EFRR i szacunkowa alokacja EFS,
 • zmiany o charakterze redakcyjnym i dostosowawczym.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej nr C(2022) 5736 z dnia 03 sierpnia 2022 r., zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 08 sierpnia 2022 r.,

Wydatki związane z operacjami wspierającymi przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność na kryzys wywołany pandemią COVID-19, które stają się kwalifikowalne w wyniku niniejszej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 są kwalifikowalne od dnia 01 lutego 2020 r.

Natomiast, wydatki związane z operacjami stanowiącymi odpowiedź na kryzys uchodźczy w związku ze zbrojną napaścią Rosji na Ukrainę, które stają się kwalifikowalne w wyniku niniejszej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 są kwalifikowalne od dnia 24 lutego 2022 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 30 sierpnia 2022 r. (PDF, 4.53 MB)

 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 (docx, 64.93 KB)

 

Wersja archiwalna z 29 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 t.j.), informujemy, że 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 347/6889/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2021) 8538 z dnia 25 listopada 2021 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 206/XXIII/2021 z dnia 14 października 2021 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Większość modyfikacji wynika z konieczności dostosowania RPO WP 2014-2020 do inicjatywy REACT-EU, której celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Instrument zakłada jak najszybsze uruchomienie inwestycji w walce z kryzysem wywołanym przez COVID-19, przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki i wzmocnienia jej odporności na wypadek potencjalnych przyszłych kryzysów. Pozostałe zmiany wynikają z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu.

Zakres zmian RPO WP 2014-2020 obejmuje m.in.:

 1. Zmiany wynikające z konieczności zaprogramowania Instrument REACT-EU (oś priorytetowa XI REACT-EU oraz oś priorytetowa XII Pomoc Techniczna REACT-EU), dodatkowe środki (24 639 433 euro), tj.:
  • 7 884 619 euro –wsparcie otrzymają projekty z listy rezerwowej z Działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług,
  • 15 769 237 euro –dofinansowanie otrzymają projekty z listy rezerwowej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE,
  • 985 577 euro – kwota na pomoc techniczną.
 2. Realokacje środków niezwiązane z instrumentem REACT-EU, tj.:
  • w ramach OP I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka - przesunięcie kwoty 13 460 030 euro na wsparcie dotacyjne MŚP (Poddziałanie 1.4.1),
  • w ramach OP III. Czysta energia – przesunięcie kwoty 3 958 938 euro na wsparcie OZE (Działanie 3.1),
  • w ramach OP IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego – przesunięcie kwoty 1 579 940 euro na wsparcie kultury (Działanie 4.4) oraz przesunięcie kwoty 460 000 euro na wodociągi (Poddziałanie 4.3.2),
  • w ramach OP VI. Spójność przestrzenna i społeczna - przesunięcie kwoty 957 100 euro na wsparcie ochrony zdrowia (Poddziałanie 6.2.1),
  • w ramach OP VIII. Integracja społeczna:
   • przesunięcie kwoty 1 338 058 euro z Działania 8.5 (PI 9v) Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie do Działania 8.3 (PI 9iv) Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
   • przesunięcie kwoty 116 009 euro z Działania 8.6 (PI 9v) Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie (projekt  pozakonkursowy ROPS) do Działania 8.3 (PI 9iv) Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych,
  • w ramach OP IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie:
   • przesunięcie kwoty 954 789 euro z Działania 9.1 (PI 10i) Rozwój edukacji przedszkolnej do Działania 9.3 (PI 10iii) Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych,
   • przesunięcie kwoty 372 327 euro z Działania 9.2 (PI 10i) Poprawa jakości kształcenia ogólnego do Działania 9.3 (PI 10iii) Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych.
 3. Rekalkulację wartości docelowych wskaźników wynikających z realokacji środków lub potrzeby urealnienia szacunków.
 4. Zmiany o charakterze dostosowującym, wynikające z konieczności zaprogramowania dodatkowych środków instrumentu REACT-EU oraz pozostałych realokacji środków.
 5. Zmiany o charakterze dostosowującym do obowiązujących przepisów wynikające z uwag członka KM RPO WP 2014-2020.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2021) 8538 z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 1 grudnia 2021 r.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne w wyniku zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 stają się kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 29 grudnia 2021 r. (PDF, 4.38 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 (doc, 83 KB)

 

Wersje archiwalne: 

Wersja archiwalna z 20.01.2021 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 20 stycznia 2021 r. uchwałą Nr 246/4846/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 9320 z dnia 15 grudnia 2020 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 197/XXI/2020 z dnia 2 listopada 2020 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Większość wprowadzonych modyfikacji wynika z konieczności dostosowania RPO WP 2014-2020 do sytuacji zdrowotnej oraz społeczno-gospodarczej wywołanej pandemią wirusa SARS-CoV-2. Znaczna część z nich powiązana jest również bezpośrednio ze zmianami RPO WP 2014-2020 dokonanymi przez Instytucję Zarządzającą w dniu 26 maja 2020 r. (zmiany w tabelach finansowych Programu podjęte w celu ograniczenia negatywnych skutków związanych z kryzysem wywołanym przez wirusa SARS-CoV-2 i notyfikowane KE w dniu 28 maja 2020 r. w trybie określonym w I pakiecie Coronavirus Response Investment Initiative (CRII) - Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa). Pozostałe zmiany wynikają z dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2020) 9320 z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 16 grudnia 2020 r.

Wydatki związane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych w kontekście wybuchu epidemii COVID-19, które stają się kwalifikowalne w wyniku niniejszej zmiany RPO WP 2014-2020 są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Wydatki, które nie są związane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych w kontekście wybuchu epidemii COVID-19, ale stają się kwalifikowalne w wyniku niniejszej zmiany RPO WP 2014-2020, są kwalifikowalne od dnia 3 grudnia 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 20 stycznia 2021 r. (PDF, 4.43 MB)

 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 (doc, 82 KB)

Wersja archiwalna z 26.05.2020 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 26 maja 2020 r. uchwałą Nr 161/3456/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 26 maja 2020 r.) są podyktowane zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i koniecznością bieżącego łagodzenia negatywnych skutków choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa.

Wprowadzone do dokumentu zmiany obejmują zmiany o charakterze notyfikacyjnym, które uprzednio zatwierdzone zostały przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała Nr 182/XX/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa. Obejmują one wyłącznie przesunięcia i realokacje dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami inwestycyjnymi / celami tematycznymi / osiami priorytetowymi wewnątrz EFRR i EFS (zmiany w kategoriach interwencji poszczególnych osi priorytetowych, aktualizacja planu finansowego), które mają na celu łagodzenie wpływu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 28 maja 2020 r.

Wydatki na operacje mające na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r. (PDF, 4.89 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020.(PDF, 208.25 KB)

 

Wersja archiwalna z 26.05.2020 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), informujemy, że 26 maja 2020 r. uchwałą Nr 161/3455/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 23 października 2018 r.) wynikają ze zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu. Uwzględniają również wyniki przeglądu śródokresowego, nie zmieniając jednak głównych celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WP 2014-2020.

Zmiany RPO WP 2014-2020 zostały zaakceptowane decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej C(2020) 3246 z dnia 14 maja 2020 r., a uprzednio zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 (uchwała nr 167/XIX/2019 z dnia 11 grudnia 2019r.) oraz zaopiniowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa.

Obejmują one m.in.:

 • przesunięcia i realokacje dostępnych środków pomiędzy poszczególnymi priorytetami inwestycyjnymi / celami tematycznymi / osiami priorytetowymi wewnątrz EFRR i EFS (zmiany w kategoriach interwencji poszczególnych osi priorytetowych, aktualizacja planu finansowego),
 • rekalkulacje wartości docelowych wskaźników (w tym znajdujących się w ramach wykonania), wynikających z ww. przesunięć lub potrzeby urealnienia szacunków dokonywanych na wczesnym etapie programowania (zmiany wskaźników, których wartości zostały przekroczone już na obecnym etapie wdrażania lub ich osiągnięcie nie będzie możliwe, co wynika m.in. z różnic w uwarunkowaniach/ założeniach dla realizacji projektów w perspektywie 2014-2020 w porównaniu do perspektywy 2007-2013, stanowiącej punkt wyjścia na etapie szacowania metodologii wskaźników RPO WP 2014-2020), a także usunięcie z Programu wskaźników, które nie wystąpiły w realizowanych projektach,
 • opisy priorytetów inwestycyjnych, typy projektów, typy beneficjentów, grupy docelowe, kierunkowe zasady wyboru projektów.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2020) 3246 z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającej decyzję wykonawczą C(2015) 910 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, tj. od dnia 15 maja 2020 r.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 31 marca 2020 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 26 maja 2020 r. (PDF, 4.56 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020.(PDF, 225.98 KB)

 

Wersja archiwalna z 23.10.2018 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r. poz. 1307 z późn. zm.), informujemy, że 23 października 2018 r. uchwałą Nr 485/10249/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 28 listopada 2017 r.) wynikają ze zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz dotychczasowego przebiegu procesu wdrażania Programu, nie zmieniając jednak głównych celów oraz kierunków wsparcia określonych w RPO WP 2014-2020.

Zakres zmian zaakceptowanych przez KE obejmuje m.in.:

 • zmiany wynikające z Umowy Partnerstwa zmienionej w 2015 r. oraz 2017 r.,
 • typy projektów i typy beneficjentów,
 • kierunkowe zasady wyboru projektów,
 • realokacje środków (zmiany w kategoriach interwencji),
 • zmiany wartości wskaźników,
 • aktualizację zapisów dotyczących planowanego wykorzystania instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej.

Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020 przedstawiono w załączniku.

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2018)6741 z dnia 11 października 2018 r., tj. od dnia 12 października 2018 r.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 8 sierpnia 2018 r.

Do pobrania:

 1. RPO WP 2014-2020 z dnia 23 października 2018 r. (PDF, 4.57 MB) 2. Wykaz głównych zmian RPO WP 2014-2020.(PDF, 273.05 KB)

 

Wersja archiwalna z 28.11.2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376 z późn. zm.), informujemy, że 28 listopada 2017 r. uchwałą Nr 372/7795/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 1 sierpnia 2017 r.) wynikają z dotychczasowej realizacji inicjatywy Lagging Regions (wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację projektów wynikających z ww. inicjatywy, które dotyczą utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji (PI 1b), wsparcia inkubacji przedsiębiorstw (PI 3a) oraz sieciowania MŚP (PI 3a)) oraz obejmują modyfikacje zapisów dotyczących utworzenia w województwie podkarpackim instytucji popularyzujących naukę w ramach PI 10 (aktualne zapisy dotyczą 1 regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej był stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2017)7685 z dnia 16 listopada 2017 r., tj. od dnia 17 listopada 2017 r. do 11 października 2018 r. 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2017 r. (pdf, 5.29 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna z 1.08.2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376), informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 327/6981/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 3 marca 2015 r.) obejmują wyłącznie przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b (Tabela 7 przedstawiająca zastosowane w Osi Priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka kategorie interwencji w Wymiarze 1 Zakres interwencji).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej stosowany był od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 2.08.2017 r. do dnia 16.11.2017 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (pdf, 4.75 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna z 23.02.2015 r.

W związku decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program był stosowany od dnia 23 lutego 2015 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poniżej do pobrania dokument RPO WP na lata 2014-2020 wraz załącznikami

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS