Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w dziedzinie:

 

Technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej.

Kandydat na eksperta może zostać wyznaczony do:

 1. udziału w wyborze projektów do dofinansowania;
 2. wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków IZ wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów zawartych lub wydanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Kandydatem na eksperta (Kandydat na eksperta, o którym mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn.zm.).może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe, które nabyła w okresie ostatnich 5 lat, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje;
 6. nie pozostaje w stosunku pracy z UMWP, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub IP RPO WP;
 7. nie pozostaje w stosunku pracy oraz nie współpracuje z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej.

 

Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunków, o których mowa w pkt I ppkt 4 i 5

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie Technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej powinna obligatoryjnie posiadać:

 • wykształcenie wyższe (kierunek: Informatyka) oraz minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w zakresie której aplikuje lub
 • wykształcenie wyższe i studia podyplomowe o ww. kierunku oraz minimum 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w zakresie której aplikuje.

 

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 powinna złożyć wniosek o wpis do Wykazu, który zawiera:

 1. Formularz kwestionariusza osobowego;
 2. Oświadczenie kandydata na eksperta, o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych, prawdziwości i aktualności złożonych dokumentów oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z UMWP, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub IP RPO WP oraz niepozostawaniu w stosunku pracy i niewspółpracowaniu z firmami konsultingowo-doradczymi, zajmującymi się szeroko pojętym doradzaniem podmiotom gospodarczym, w szczególności świadczącym wyspecjalizowane usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i przygotowania dokumentacji aplikacyjnej z tym związanej.
 3. Zgodę kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie każdego z wymaganych warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego w ww. dziedzinie, o których mowa w pkt I ppkt 4-5 oraz szczegółowo w pkt II.

 

Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt III należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Al. Ł. Cieplińskiego 4

35-010 Rzeszów

z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: „Technologie informacyjno-komunikacyjne, e-usługi, e-handel, systemy informacji przestrzennej” lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod wskazany powyżej adres, w terminie od dnia 8 marca 2018 r. do dnia 6 kwietnia 2018 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek w godzinach od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.


Informacje dodatkowe

 1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu uregulowane są w dokumencie pn.: Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 2. Procedura kwalifikacyjna naboru kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 będzie dwuetapowa:
 • pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt I ppkt 1-4 i 6-7. IZ RPO WP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków;
 • drugi etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych oraz warunków, o których mowa w pkt I ppkt 5 oraz szczegółowo w pkt II. IZ RPO WP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków.

O konieczności dokonania ewentualnych uzupełnień na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, wnioskodawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail, na wskazany w Kwestionariuszu osobowym adres poczty elektronicznej.

 1. Do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej.
 2. Od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku o wpis do Wykazu nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy.
 3. Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów na dziedziny, na które nie ogłoszono naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17 747 68 24.

Załączniki:

 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS