Mając na uwadze przyspieszenie wypłaty środków finansowych w Osiach Priorytetowych II - VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 23 czerwca 2020 r. uchwałą nr 170/3560/20 wyraził zgodę na uruchomienie systemu zaliczkowego  dla przedsiębiorców realizujących projekty w Osiach Priorytetowych II - VI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na poniższych warunkach:

  1. Przekazanie i rozliczenie dofinansowania w formie zaliczki odbywać się będzie w oparciu o ogólne założenie przyjęte w § 7 umowy o dofinansowanie. Warunkiem wypłacenia zaliczki w ww. osiach będzie przedstawienie przez beneficjenta, we wniosku o płatność zaliczkową, niezapłaconej faktury/faktury pro forma z odroczonym terminem płatności oraz pod warunkiem zakończenia weryfikacji dokumentacji dot. udzielonego zamówienia i poprawności zakresu rzeczowego projektu (zgodnie z obowiązującymi procedurami). Przekazane beneficjentowi, w jednej lub kilku transzach, środki w formie zaliczki mogą wynieść do 100 % przyznanego dofinansowania (co stanowi odstępstwo od ogólnej zasady sformułowanej w § 7 ust. 3 umowy o dofinansowanie). Pozostałe warunki przekazywania i rozliczania dofinansowania w formie zaliczki określone w umowie o dofinansowanie pozostają w niezmienionej formie. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 1 miesiąca od dnia jej otrzymania (zgodnie z zapisami § 7 ust. 6 umowy o dofinansowanie), przy czym zgodnie z art. 13 ustawy dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów, określone w umowach o dofinansowanie albo w decyzjach o dofinansowaniu terminy składania wniosków o płatność przypadające w okresie do dnia 31 grudnia 2020 r. - ulegają wydłużeniu o 30 dni.

Beneficjent decydując się na taką formę rozliczenia projektu ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie terminów realizacji zobowiązań w stosunku do dostawcy/wykonawcy. Dotyczy to szczególnie sytuacji, kiedy nie będzie możliwości uruchomienia zaliczki pozwalającej na zapłatę zobowiązań w terminach wynikających z faktury.

  1. Podstawą wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania projektów jest zgoda beneficjenta, przedstawiona w postaci Oświadczenia, złożonego w formie papierowej (którego wzór został udostępniony poniżej), podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji beneficjenta, składania oświadczeń oraz zawierania umów mogących skutkować zaciągnięciem zobowiązań majątkowych, zgodnie z przepisami właściwych ustaw oraz dokumentów statutowych danego podmiotu.

Warunkiem otrzymania wsparcia w formie zaliczki będzie również wskazanie  w ww. Oświadczeniu wyodrębnionego rachunku bankowego, na który zostanie przekazane wsparcie w formie zaliczki, i z którego beneficjent zobowiązany będzie do ponoszenia wydatków.

Do pobrania: 

Oświadczenie dla przedsiębiorców realizujących projekty w Osiach Priorytetowych II - VI (docx, 58.5 KB)