W dniu 28 kwietnia 2015 r. powołany został Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy uchwały Nr 49/1087/15 w sprawie ustanowienia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, powołał KM RPO WP 2014-2020, w skład którego wchodzą:

        a) z prawem do głosowania (członkowie lub w przypadku ich nieobecności zastępcy członków):

                -  Marszałek Województwa Podkarpackiego jako Przewodniczący KM RPO WP 2014-2020,

                -  przedstawiciele strony samorządowej (17 osób),

                -  przedstawiciele strony rządowej (14 osób),

                -  przedstawiciele partnerów społeczno - gospodarczych (17 osób),

        b) bez prawa do głosowania:

                -  obserwatorzy (9 osób),

                -  przedstawiciele Komisji Europejskiej (2 osoby).

 

Pełen skład KM RPO WP 2014-2020 dostępny jest w zakładce Skład KM.

 

Do głównych zadań KM RPO WP 2014-2020 należeć będzie:

- systematyczny przegląd wdrażania RPO WP 2014-2020 i postępów
  poczynionych na drodze do osiągnięcia jego celów,

- analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WP 2014-2020,
  w tym wniosków z przeglądu wyników,

- konsultowanie i zatwierdzenie zmian RPO WP 2014-2020
  proponowanych przez IZ RPO WP 2014-2020,

- przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WP 2014-2020.

*****

Zobacz również

Skład Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020

Aktualizacja informacji ws. procedury wyboru KM