Materiały ze szkoleń, które odbyły sie w dniach 9-10 listopada 2016 r.:

Prezentacja - Kwalifikowalność wydatków dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (PDF, 1.8 MB)

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)