Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 12 kwietnia 2018 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2018 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna budynków ochrony zdrowia wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

 1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
 3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
 4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),
 5. przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,
 6. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 7. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
 8. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
 9. modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
 10. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 11. instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji, ,
 12. modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w / na budynku na stałe).

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA:
Realizacja projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego musi być uzasadniona w kontekście map potrzeb zdrowotnych. Natomiast, inwestycje dotyczące modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, w których prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej muszą być uzasadnione z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych w regionie

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

30 000 000,00 zł

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - 500 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:
Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych.
Projekty objęte pomocą de minimis - maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem przepisów dotyczących danego rodzaju pomocy oraz § 11 niniejszego Regulaminu.
W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 10 000 000 PLN

Forma konkursu:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:
Regulamin konkursu  (PDF, 513.53 KB).
Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 178.64 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.03 MB)
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (załącznik nr 3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (załącznik nr 3.2). (ZIP, 964.24 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.57 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności. (ZIP, 4.63 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 312.82 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie. (PDF, 282.18 KB)
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. (PDF. 315.01 KB)
  7.3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej projektu. (PDF, 311.8 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. (ZIP, 783.46 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia. (PDF, 211.77 KB)
 9. Wzór umowy:
  9.1 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, (ZIP, 2.55 MB)
  9.2 Wzór porozumienia o dofinansowaniu projektu, (ZIP, 2.58 MB)
  9.3 Wzór decyzji o realizacji projektu własnego. (ZIP, 2.53 MB)

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (PDF, 250.78 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie

Środki odwoławcze zostały określone w § 19 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 1. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 2. telefoniczny:
  17 773 60 43 (p. Beata Glac, p. Katarzyna Mendrala, p. Paweł Lipiór),
  17 773 60 20 (p. Jolanta Gul-Bogacz, p. Kazimierz Mielniczek),
  17 747 65 06 (p. Magdalena Jaźwa, p. Kamil Rałowski),
 3. bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110 / 108).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.

17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska, p. Joanna Kocur),
17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz, p. Anna Piwowar),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz),
17 747 69 90 (p. Anna Musiał, p. Kamil Hulinka).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..