W dniu 11 lutego 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Zmiana dokumentu odnosi się do warunków kwalifikowalności wydatków dotyczących budynków, przewidzianych do ponoszenia w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP 2014-2020 (podrozdział 7.3.1).

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)

PDF, 1,28 MB

Obowiązuje od: 11 lutego 2016 r.

***

Zobacz również:

Wersje archiwalne dokumentu

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Wytyczne Instytucji Zarządzającej