Informacja z 30 sierpnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.9 (docx, 69.62 KB)

 

Informacja z 26 sierpnia 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx; 114.73 KB)

Informacja z 25 czerwca 2021 r.

W związku z małym zainteresowaniem naborem nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-051/20 dla projektów realizowanych w formule ryczałtowej, a jednocześnie liczbą wniosków o większej wartości złożonych w ramach naboru nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Społecznego podjął decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji na konkurs nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Jednocześnie kwota alokacji przeznaczona na konkursy w ramach Działania 8.9 nie zostanie przekroczona.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 70.25 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.73 KB)

 

Informacja z 18 maja 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono termin oceny Projektów wniosków o dofinansowanie – etap IV – negocjacje – do 25 czerwca 2021r. w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020r. konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Informacja z 21 kwietnia 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9  Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 70.91 KB)

 

Informacja z 15 kwietnia 2021 r.

Lista ocenionych projektów na etapie oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx,  141.97 KB)

  

Informacja z 17 marca 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 112.91 KB)

 

Informacja z 2 lutego 2021 r.

Informacja dotycząca terminu oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020r. konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 17 marca 2021r.

 

Informacja z 27 stycznia 2021 r.

Listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 77 KB)

 

Informacja z 8 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużamy termin oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 18 września 2020r. konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze względu na problemy proceduralne związane między innymi z wystąpieniem COVID-19 do dnia 4 lutego 2021r.

 

Informacja z 7 stycznia 2021 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 66.22 KB)

 

Informacja z 30 grudnia 2020 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.56 KB)

 

Informacja z 17 grudnia 2020 r.

Zaktualizowana lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.54 KB)

 

Informacja z 30 listopada 2020 r.

Informacja w sprawie Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.09.00-IP.01-18-052/20, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 64.58 KB)