Informacja z 24 września 2021 r.

Informacja o podpisanych umowach w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 (docx, 57.69 KB)

 

 

Informacja z 7 lipca 2021 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7 (projekty realizowane w formule ZIT)(docx, 69.93 KB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów (docx, 59.68 KB)

 

Informacja z 8 czerwca 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono termin oceny Projektów wniosków o dofinansowanie – etap IV – negocjacje do 9 lipca 2021 roku w ramach ogłoszonego w dniu 4 listopada 2020r. konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Informacja z 7 maja 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20, Działanie 8.7 (projekty realizowane w formule ZIT) (docx, 60.94 KB)

 

Informacja z 5 maja 2021 r.

Lista ocenionych projektów na etapie oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20, Działanie 8. 7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 138.81 KB)

 

Informacja z 13 kwietnia 2021 r.

Informacjia dot. wyniku II etapu oceny formalno-merytorycznej wniosków o dofinansowanie tj. projektów zakwalifikowanych do etapu oceny stopnia zgodności ze Strategią ZIT ROF w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Działanie 8.7. (doc. 107 KB)

 

Informacja z 4 marca 2021 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż termin oceny Projektów – etap II – ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 04 listopada 2020r. konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przypada na dzień 16 kwietnia 2021r.

 

Informacja z 26 lutego 2021 r.

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (doc, 71 KB)

 

Informacja z 8 lutego 2021 r.

Informacja dotycząca wydłużenia terminu oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużamy termin oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego w dniu 4 listopada 2020 roku konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.7 Poprawa dostępu do usług społecznych i zdrowotnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze względu na problemy proceduralne związane między innymi z wystąpieniem COVID-19 do dnia 04 marca 2021 r.

 

Informacja z 20 stycznia 2021 r.

Informacja dotycząca Listy projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych  w ramach konkursu  nr  RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia warunków formalnych w ramach konkursu nr RPPK.08.07.00-IP.01-18-056/20, Działanie 8.7 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (docx, 65.67 KB)