Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.03.04.00-IZ.00-18-001/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla  którego skierowane zostanie indywidualne wezwanie zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

Oś priorytetowa III. CZYSTA ENERGIA
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 30 marca 2017 r. do dnia 28 kwietnia 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru –lipiec 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w Lokalnym Systemie Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dostępnym na stronie internetowej https://gw.podkarpackie.pl/.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Nabór prowadzony jest dla projektu: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy.

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.1, 8.1 i 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu

35 650 000,00 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • projekt nieobjęty pomocą publiczną – maksymalnie 85%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie ze zgłoszeniem propozycji projektu w ramach trybu pozakonkursowego RPO WP 2014-2020 przyjętym przez Zarząd Województwa Podkarpackiego i obowiązującym w dniu przyjęcia Regulaminu naboru.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin naboru (PDF, 455.76 KB)

Załączniki do Regulaminu naboru:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.58 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 464.05 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania ma środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie (DOCX, 50.24 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.4 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – odnawialne źródła energii - działanie 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – „projekt parasolowy” – marzec 2017. (PDF, 1.4 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – „projekt parasolowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 216.42 KB)
 7. Dokumenty dotyczące oceny formalnej:
  7.1. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, (DOCX, 82.49 KB)
  7.2. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 108 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF:
  8.1. Kryteria zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, (DOCX, 59.91 KB)
  8.2. Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”. (DOCX, 64.91 KB)
 9. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  9.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”, (DOCX, 69.07 KB)
  9.2. Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne „projekt parasolowy”. (DOCX, 113.31 KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 10.7 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie: do końca grudnia 2018 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie.

Środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Jolanta Gul-Bogacz, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 773 66 51

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyjaśnienie dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

Informacja dotycząca sposobu podawania wartości wskaźników produktu i rezultatu -  http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iii-czysta-energia/1330-informacja-dotyczaca-sposobu-podawania-wartosci-wskaznikow-produktu-i-rezultatu


Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanieo dofinansowanie (ZIP, 1.48 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS