Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie pozakonkursowym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dla których skierowane zostaną indywidualne wezwania zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.
Oś priorytetowa III. Czysta energia
Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą od dnia 29 października 2018 r. do dnia 20 listopada 2018 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

marzec 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl Następnie wniosek wysłany elektronicznie należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego ProgramuOperacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów.

Uwaga!
O dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu wersji papierowej do siedziby Instytucji Organizującej Nabór, a nie data jego nadania.
Wniosek o dofinansowanie musi być przygotowany zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem projektów mogą być: - roboty budowlane i / lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię słońca.
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych.
Nabór nie dotyczy „projektu parasolowego”.

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, które są członkami Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia, realizujące projekty na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do SZOOP oraz w załącznikach nr 7.2, 8.1, 9.1 do Regulaminu naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 8 815 554,13 zł, w tym na dofinansowanie poszczególnych projektów przeznaczono:

LpTytułWnioskodawcaMaksymalne dofinansowanie w zł
1. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPK Sp. z o.o.) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Rzeszów Sp. z o.o. w Rzeszowie
802 346,26
1. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
6 619 644,64
2. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MZBM Sp. z o.o. + MPEC Sp. z o.o.+ MPGK Sp. z o.o.) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych sp. z o.o. w Rzeszowie
574 039,00
3. Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o. + Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Eko-Strug Sp. z o.o.
819 524,23

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – 500 tys. zł. Uwaga! W przypadku projektów objętych pomocą publiczną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych wydatki kwalifikowane do dofinansowania muszą być zgodne z postanowieniami 41 ust. 6 lit. b Rozporządzenia KE nr 651/2014. Oznacza to, że próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość tzw. inwestycji referencyjnej. W przypadku projektów, które należą do kategorii generujących dochody (na podstawie art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013) – próg minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych dotyczy wydatków pomniejszonych o wartość dochodów.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 11 Regulaminu naboru.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR (wkład UE) dla każdego z projektów ustalona jest w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego (załącznik nr 5 do SZOOP RPO WP 2014-2020).

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin naboru (PDF, 586.32 KB)

Integralną częścią Regulaminu naboru są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 184.5 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 2.16 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 416.54 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen odziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCx, 76.42 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.81 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, wrzesień 2018 r. (PDF, 1.81 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (projekt inny niż parasolowy) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 250.97 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej:
  7.1. Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, (DOCX, 96 KB)
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOCX, 126 KB)
  7.3. Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020 – tryb pozakonkursowy. (DOCX, 113.22 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF:
  8.1. Kryteria zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOC, 86 KB)
  8.2. Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT ROF dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. (DOCX, 63.77 KB)
 9. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  9.1. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, (DOC,136 KB)
  9.2. Wzory kart oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tryb pozakonkursowy. (DOCX, 71.78 KB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 2.58 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin.

Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (ZIP, 597.26 KB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonego do naboru projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie – do końca I kwartału 2021 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie: środki odwoławcze nie przysługują (art. 53 ustawy wdrożeniowej).

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat ogłoszonego naboru można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:

 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
 • telefoniczny: 17 773 60 43, 17 773 60 20.
 • bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 110).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.: 17 747 69 29, 17 747 69 24, 17 747 63 31.
Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel.: 17 747 66 53. Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS