Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń
Typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym
Typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 17 grudnia 2018 r. do dnia 27 grudnia 2018 r.
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej UMWP.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2019 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl
Następnie wniosek wysłany elektroniczne należy wydrukować, podpisać, opieczętować i wraz z wymaganą dokumentacją złożyć osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Typy projektów:
Typ 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym:

 1. rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów - w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),
 2. budowa nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,
 3. rozbiórka obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali powodziowej.

Typ 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi.

Kto może składać wnioski?

W zakresie inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

W zakresie projektu dot. rozbudowy regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń beneficjentami mogą być wyłącznie:

  • Wojewoda Podkarpacki,
  • Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
  • Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie,
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego.

W projekcie dot. rozbudowy ww. regionalnego systemu, jako partnerzy mogą uczestniczyć podmioty wymienione poniżej:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
  • spółki wodne i ich związki,
  • parki narodowe i krajobrazowe,
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  • organy administracji rządowej,
  • ochotnicze straże pożarne.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

19 000 000,00 PLN, w tym:
• Typ projektu 2 Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym – 16 000 000,00 PLN;
• Typ projektu 3 Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi – 3 000 000,00 PLN;

1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – maksymalne 85% wydatków kwalifikowanych.

2. Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

3. Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

4. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

5. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP:
• dla projektu mającego na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym: 30 000 000,00 PLN.

6. Minimalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy.

7. Podmioty, które w montażu finansowym uwzględniają środki z budżetu państwa zobowiązane są do stosowania art. 18 ustawy wdrożeniowej.

Należy pamiętać, że art. 18 ustawy wdrożeniowej wprowadza ograniczenie zaangażowania środków budżetu państwa (w ramach RPO to środki budżetu państwa ujęte w Kontrakcie Terytorialnym oraz środki ujęte w wieloletnim limicie zobowiązań budżetu państwa określonym w załączniku ustawy budżetowej) w realizację projektów, tj. maksymalnie do 15%.

Forma konkursu:

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa
Regulamin konkursu. (PDF, 540.22 KB)
Integralną częścią Regulaminu konkursu są załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 183.52 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.68 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1. Instrukcja wypełniania części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 417.01 KB)
  3.2. Lista sprawdzająca OOŚ. (PDF, 616.27 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.52 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, listopad 2018 r. (PDF, 1.48 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 408.82 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji warunków formalnych i oceny formalnej dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej warunki formalne wniosku o dofinansowanie projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (DOCX, 95.15 KB)
  7.2 Kryteria formalne dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, (DOCX, 71.16 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej dotyczącej oceny formalnej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (DOCX, 100.1 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, (ZIP, 189.88 KB)
  8.2 Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. (ZIP, 137.87 KB)
 9. Wzory:
  9.1 Umowy o dofinasowanie projektu,
  9.2 Porozumienia o dofinansowaniu projektu. (ZIP, 2.78 MB)

Oceny spełnienia przez projekt kryteriów dokonuje Komisja Oceny Projektów, która działa w oparciu o regulamin: Regulamin prac Komisji Oceny Projektów (ZIP, 418.47 KB)

Inne ważne informacje

• Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna co do zasady zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa
o dofinansowanie projektu.
• Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w konkursie zostały określone w § 21 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO:
1) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
2) telefoniczny: Ewa Wiktor - 17 747 63 28, Joanna Karkut – Korzenny - 17 747 65 61, Karolina Serwińska - 17 747 63 28
3) bezpośrednio w siedzibie DPI, ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów (pok. 9).

Informacje dotyczące kwestii środowiskowych uzyskać można poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska pod nr tel.:
17 747 69 29 (p. Barbara Małkowska),
17 747 69 24 (p. Barbara Zielenkiewicz),
17 747 63 31 (p. Iwona Pieczko, p. Dominika Babiarz).

Informacje w kwestiach technicznych związanych z korzystaniem z systemu LSI udzielane są pod nr tel. 17 747 66 53 (p. Paweł Ciejka).

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:
• Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec, tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno, tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl, tel.: 16 678 56 32, 798 771 080 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok, tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel.: 798 771 220 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: Wyjaśnienia dla wnioskodawców osi II-VI RPO WP 2014-2020 http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS