Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki Naboru

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa III. Czysta Energia

Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

 

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

 1. Wnioski przyjmowane będą 28 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się termin dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia pocztą na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

III kwartał 2016 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie wypełnij w formie elektronicznej za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego 2014  https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskichwww.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Na co i kto może składać wnioski ?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne zgodnie z warunkami określonymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,

W ramach tego konkursu nie przewiduje się udzielania dofinansowania:

 • na lokale i budynki mieszkaniowe,
 • na lokale i budynki ochrony zdrowia,
 • na zasadach pomocy publicznej i pomocy de minimis (z wyjątkiem pomocy de minimis na instalacje OZE, patrz: Regulamin konkursu).

 

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • organizacje pozarządowe,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Konkurs nie dotyczy podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej.

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7 i 8 do Regulaminu konkursu.

 

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

300 000 000 zł

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektów, jako procent wydatków kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w ramach działania:

 • projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85%
 • intensywność pomocy publicznej udzielanej na dofinansowanie wydatków związanych z instalacjami OZE, które mogą odprowadzać nadwyżki wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnych, wynosi w działaniu 3.2 RPO WP 2014-2020 maksymalnie: 85 % w przypadku udzielenia na te wydatki pomocy de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 10 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 500 000 zł.

 

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:

 

Regulamin konkursu

Ogłoszenie o zmianie Regulaminu dla naboru wniosków w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Załączniki do Regulaminu konkursu

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II – VI osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
 3. Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie (3.1) oraz lista sprawdzająca OOŚ (3.2).
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie.
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – energetyka i efektywność energetyczna.
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 7. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (7.1) oraz wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku (7.2).
 8. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków (8.1) oraz wzory kart oceny merytorycznej (8.2).
 9. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE – (tzw. Taryfikator).
 11. Wzór Umowy/Porozumienia/Decyzji o dofinansowanie projektu.
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). (Obowiązujące od 12.02.2016)
  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).
  (Obowiązujące do 12.02.2016)

 

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudnia 2017 r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie.

 Środki odwoławcze zostały określone w § 16 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Magdalena Jaźwa, tel. 17 747 65 06
 • Agnieszka Gawrońska, tel. 17 747 67 36
 • Beata Poźniak, tel. 17 747 67 37
 • Piotr Warzocha, tel. 17 773 60 20

 

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 • Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31

 

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
  tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu, ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec
  tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie,  ul. Staszica 20, 38-400 Krosno 
  tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu,  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku,  Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu,  ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS