Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

Informacje o naborze

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020:

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.4 Wsparcie MŚP

poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

typ projektu: Rozwój MŚP

Termin składania wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków rozpoczyna się 19 stycznia 2016, od godziny 8.00 (dzień otwarcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 31 marca 2016, do godziny 15:30 (dzień zamknięcia naboru).

Zarówno data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie, jak i data złożenia tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie między dniem rozpoczęcia naboru a dniem zamknięcia naboru. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie należy składać on-line przy wykorzystaniu Lokalnego Sytemu Informatycznego znajdującego się pod adresem https://gw.podkarpackie.pl

Wersję papierową wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Towarnickiego 3A, 35–010 Rzeszów. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wersji papierowej.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020, Regulaminem konkursu.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu. W przypadku większej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie przez tego samego wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 grudnia 2016 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią ich obliczania zamieszczono w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 6 (DOC 299KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania

Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych

średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych

 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł.

 • Kwota przeznaczona na konkurs

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 200 000 000 zł 386 946 209,12 zł zgodnie z uchwałą z 25.10.2016

Niezbędne dokumenty

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 07.02.2017 plik do pobrania (DOC 147 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 25.10.2016 plik do pobrania (DOC 49 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 05.07.2016 plik do pobrania (DOC 64 KB) 

 • Regulamin Konkursu obowiązujący do 04.07.2016 plik do pobrania (DOC 304 KB) 

Inne ważne informacje

 • Zakończenie realizacji projektu – nie później niż do 30 czerwca 2018 r.

Przez zakończenie realizacji projektu rozumie się datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy w przypadku oceny negatywnej jego projektu przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 9 Regulaminu konkursu. 

Pytania i odpowiedzi

Zobacz dotychczas zadawane pytania.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonów: 17 747 61 44, 17 747 61 55, 17 747 61 56, 17 747 61 41 lub faksem 17 747 61 17.

W kwestiach związanych z korzystaniem z LSI RPO WP 2014-2020 informacje udzielane są pod numerem telefonu: 17 747 61 52.

Pytania można kierować drogą elektroniczną pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
  al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu
  ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel.: 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie
  ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku
  ul. Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu
  ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Dokumentacja konkursowa:

Regulamin Konkursu obowiązujący od 07.02.2017 plik do pobrania  (DOC 304 KB)

Integralną część Regulaminu stanowią niżej wymienione załączniki:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (PDF 203 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP. (DOC 261KB)
 3. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach osi  priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP. Uwaga, zmiana załącznika nr 10 (ZIP 736 KB)
 4. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP. (DOC 226KB)
 5. Lista wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego. (DOC 101KB)
 6. Kryteria wyboru projektów wraz z metodologią obliczania kryteriów merytorycznych jakościowych. (DOC 299KB)
 7. Lista sprawdzająca dotycząca oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowej I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. (DOC 277 KB)
 8. Wzór karty oceny merytorycznej projektu zgłoszonego do dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP na lata 2014-2020. (DOC 106 KB)
 9. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).  (PDF 1,16 MB)
 10. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (ZIP 24,25 MB) Uwaga. Zmiana wzoru umowy.
 11. Wykaz dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie. Uwaga, zmiana załącznika (DOC 84 KB)
 12. Instrukcje i wskazówki dotyczące informacji i komunikacji. (DOC 871 KB)
 13. Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOC 287 KB)

Zakres zmian załącznika nr 10 plik do pobrania (DOCX 14,98 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 07.02.2017 plik do pobrania (DOC 147 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 25.10.2016 plik do pobrania (DOC 303,5 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 25.10.2016 plik do pobrania (49 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 27.09.2016, zmiana załączników nr 10 i nr 11 plik do pobrania (DOC 22,84 KB)

Regulamin Konkursu obowiązujący od 05.07.2016  plik do pobrania (DOC 304 KB)

Zakres zmian Regulaminu Konkursu z 05.07.2016 plik do pobrania (DOC 64 KB) 

Regulamin Konkursu obowiązujący do 04.07.2016 plik do pobrania (DOC 304 KB) 

Wytyczne

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS