Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Wyniki naboru

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII – Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE – PROJEKTY KONKURSOWE.

Termin, od którego można składać wnioski

08.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

31.08.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Marzec 2017 r.

Informacja Instytucji Pośredniczącej dotycząca terminów rozstrzygnięcia konkursów

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

  1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl oraz
  2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • Tworzenie nowych podmiotów opieki nad dziećmi do lat 3 (m.in. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce).
  • Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie dziennego opiekuna.
  • Tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących instytucjach opieki nad dziećmi (m.in. żłobkach, żłobkach przyzakładowych, klubach dziecięcych).
  • Zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi (w tym poprzez pokrycie kosztów opieki) dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

27 600 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu (PDF 1,16MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 613 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 976 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 173 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Króla Kazimierza 7
tel. 17/ 747 06 67, 17/ 747 06 65,

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie,
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu będzie można uzyskać na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się w dniu 22 lipca 2016 r. 

Zobacz również

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr RPPK.07.04.00-IP.01-18-005/16 w ramach Działania 7.4 - ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Załączniki

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 613 KB)

Załącznik 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 738 KB)

Załącznik 3 Karta weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 97 KB)

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 140 KB)

Załącznik 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 105 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku podczas weryfikacji wymogów formalnych (DOC, 83 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych, niż wynikające z negocjacji (DOC, 81 KB)

Załącznik 8 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (ZIP, 976 KB)

Załącznik 9 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (ZIP, 173 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o zobowiązaniu/braku zobowiązania do stosowania ustawy prawo zamówień publicznych (DOC, 583 KB)

Załącznik 11 Wzór oświadczenia o niekaralności beneficjenta (DOC, 69 KB)

Załącznik 12 Wzór oświadczenia o niekaralności partnera (DOC, 70 KB)

Załącznik 13 Katalog regionalnych stawek rynkowych dotyczących RPO na lata 2014 – 2020, opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (PDF, 444 KB)

Załącznik 14 Wzór oświadczenia beneficjenta o kwalifikowalności VAT (DOC, 87 KB)

Załącznik 15 Wzór oświadczenia partnera o kwalifikowalności VAT (DOC, 588 KB)

Załącznik 16 Wzór oświadczenia o podpisaniu umowy o partnerstwie / porozumienia (DOC, 94 KB)

Załącznik 17 Interpretacja Ministerstwa Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis w ramach wsparcia udzielanego z Europejskiego Funduszu społecznego na rzecz tworzenia i funkcjonowania pomiotów opieki nad dzieckiem do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych, działań na rzecz zwiększenia liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna (PDF, 66 KB)

Załącznik 18 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (PDF, 223 KB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS