Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Zobacz wyniki naboru

 

Aktualizacja z 21 września 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 – Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców problemami, uniemożliwiającymi prawidłowe i terminowe złożenie wniosków o dofinansowanie, Instytucja Pośrednicząca RPO WP 2014-2020 podjęła decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków do dnia 14 października 2016 r. Podjęta przez Instytucję Pośredniczącą decyzja ma na celu maksymalnie efektywne wykorzystanie środków przewidzianych w ramach konkursu.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 21.09.2016 r. (DOC, 311KB)

 

Aktualizacja z 2 sierpnia 2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 dokonał zmiany regulaminu konkursu zamkniętego nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie Załącznika nr 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Powyższe zmiany mają zastosowanie od dnia 02.08.2016r.

Pozostałe warunki naboru pozostają bez zmian.

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOC, 83 KB) - wersja obowiązująca: od 02.08.2016 r.

 

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII – Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Termin, od którego można składać wnioski

16.08.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski

23.09.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów

Oddział Zamiejscowy WUP w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27B
38-400 Krosno

Oddział Zamiejscowy WUP w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
37-700 Przemyśl

Oddział Zamiejscowy WUP w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4a
39-400 Tarnobrzeg

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać:

 1. w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godz. 23:59;
 2. w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30.

Decyduje data wpływu wniosku o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOOP mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym poprzez:
  1. tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu,
  2. sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspomaganym.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

95% wartości projektów

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 21.09.2016 r. (DOC, 311KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC, 311KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020 (PDF, 603 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 212 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 (uproszczone metody rozliczania wydatków) (DOCX, 178 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Integracji Społecznej EFS, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa Kuli 20
tel. 17/ 850 92 50, 17/ 864 19 54, 17/ 850 92 20, 17/ 850 92 55

oraz

Punkt Informacyjny EFS w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie
ul. płk L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00.

Do pobrania:

Regulamin konkursu - wersja obowiązująca od 21.09.2016 r. (DOC, 311KB)

Regulamin konkursu - wersja archiwalna (DOC, 311KB)

Załączniki

Załącznik 4 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020 (DOCX, 83 KB) - wersja obowiązująca: od 12.07.2016 r. do 02.08.2016 r.

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS