Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Zadania Departamentu: to m.in. koordynacja przygotowania RPO WP 2014-2020 oraz dokumentów uszczegóławiających i wykonawczych, a także obsługa prac Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020, koordynacja prac związanych z zarządzaniem finansami oraz nadzorowaniem przepływów finansowych, monitoring, ewaluacja, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, prowadzenie postępowań dotyczących trybów odwoławczych RPO WP 2014-2020.

Al. Cieplińskiego 4: I piętro
tel.: 17 747 67 05,
fax.: 17 747 67 39
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 – 15:30

Departament Wspierania Przedsiębiorczości

Zadania Departamentu: m.in. obsługa projektów realizowanych w ramach Osi I RPO WP 2014-2020

ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 61 70,
fax.: 17 747 61 17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 – 15:30

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Zadania Departamentu: m.in. obsługa projektów realizowanych w ramach Osi II -VI RPO WP 2014-2020

Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (parter, I piętro)
tel.: 17 747 65 00, 17 747 67 37,
fax: 17 747 65 01,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 – 15:30

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Zadania: m.in. obsługa projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów
tel. centrala 17 850 92 00, sekretariat 17 850 92 01 wew. 230
fax: 17 852 44 57
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Punkt Informacyjny WUP
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
tel. 17 850 92 00, 17 850 92 35

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Zadania: m.in. przygotowanie i wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w oparciu o porozumienie z Instytucją Zarządzającą

ul. Litewska 4a/9
35-302 Rzeszów
tel. 17 858 14 90
fax. 17 859 33 68
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.rof.org.pl

Departament Rozwoju Regionalnego

Zadania Departamentu: m.in. realizacja zadań wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa funkcji Instytucji Certyfikującej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

ul. Lubelska 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 743 32 50,
fax.: 17 747 64 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 – 15:30

Dział techniczny portalu

Al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów (II piętro)
tel.: 17/ 867 69 32, 17/ 867 69 52,
fax.: 17/ 747 64 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek
7:30 – 15:30

Inspektor Ochrony Danych

 • w zakresie Osi Priorytetowych I-VI, X RPO WP 2014-2020, jest:

punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel.: 17/ 747 67 09
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • w zakresie Osi Priorytetowych VII-IX RPO WP 2014-2020, jest:

punkt kontaktowy: 35-055 Rzeszów, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11
tel.: 17/ 850 92 32
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W osi priorytetowej X Pomoc techniczna współfinansowany jest katalog działań, mających na celu wzmocnienie potencjału Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczącej, dla sprawnej realizacji RPO WP 2014-2020.

W ramach priorytetu założono realizacje trzech celów szczegółowych, jakimi są:

 1. Osiągnięcie i utrzymanie odpowiedniego stanu zatrudnienia, podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zorganizowanie niezbędnych warunków pracy.
 2. Zapewnienie sprawnej realizacji procesów wdrażania RPO WP 2014-2020.
 3. Realizacja adekwatnych i komplementarnych działań komunikacyjnych oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów (w tym potencjalnych beneficjentów) poprzez działania szkoleniowe i wsparcie przygotowania projektów.

Założone cele szczegółowe będą osiągane poprzez finansowanie m.in. następujących typów działań:

 • zatrudnienie pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP,
 • finansowanie kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji zaangażowanych w realizację RPO WP,
 • budowa, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych (wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną, hostingiem) obsługujących procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i oceny polityki spójności,
 • zapewnienie właściwej obsługi procesu oceny projektów, rozpatrywania wniesionych środków odwoławczych, w tym kosztów oceny eksperckiej,
 • przygotowanie ewaluacji, analiz, badań, ocen, sprawozdań, opinii prawnych, doradztwa prawnego oraz finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych, jak również opracowania dokumentów niezbędnych do wypełnienia warunów ex-ante,
 • funkcjonowanie Komitetu Monitorującego, w szczególności powołanie, obsługa, organizacja posiedzeń oraz uczestnictwo członków komitetu w posiedzeniach,
 • wsparcie procesu wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy uczestnikami systemu realizacji polityki spójności oraz wzmocnienie zasady partnerstwa,
 • informacja i promocja, w tym m.in.: kampanie informacyjno-promocyjne, kompleksowa organizacja konferencji, prezentacja i promocja przykładów najlepszych praktyk i najlepszych projektów, zakup materiałów promocyjnych, opracowanie i druk publikacji informacyjnych, zakup materiałów informacyjnych, ogłoszenia w mediach oraz publikacje prasowe,
 • działania edukacyjne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów w zakresie wzmocnienia ich zdolności absorpcyjnych,
 • finansowanie wsparcia przygotowania i realizacji projektów dla beneficjentów, w tym wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (formuła project pipeline),
 • finansowanie kosztów związanych z działalnością Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego,
 • wydatki związane z zamknięciem Programów realizowanych w perspektywie 2007-2013,
 • wydatki związane z opracowaniem oraz przygotowaniem do realizacji nowych projektów i programów, przewidzianych na kolejną perspektywę finansową,
 • zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji.

Oś priorytetowa X Pomoc techniczna finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85% .

Kontakt

Katarzyna Popkiewicz tel. 17 747 64 58; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                      

Edyta Hus tel. 17 747 64 58; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aneta Darłak tel. 17 747 67 83; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

***

Zobacz więcej w Niezbędniku beneficjenta

Pojęcie pomoc publiczna nie zostało precyzyjnie określone w dokumentach Unii Europejskiej. Jednak pośrednio na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS