Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 grudnia br., w godz. 09:00 – 12:00 odbędzie się, w trybie zdalnym, XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy. Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w przypadku gdy ani członek Komitetu ani jego zastępca nie może uczestniczyć w posiedzeniu, podmiot delegujący ma prawo upoważnić pisemnie innego przedstawiciela do udziału w posiedzeniu.

 

Prezentacje z posiedzenia:

Informacja nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz prezentacja stanu prac nad Programem Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027 (PDF, 3.04 MB)

Raport końcowy badania pn. Ocena wpływu wsparcia w zakresie edukacji przedszkolnej oraz kształcenia ogólnego. (PDF, 2.61 MB)

Raport końcowy badania pn. Ocena wpływu wsparcia w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego. (PDF, 1.67 MB)

Przegląd i aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020. (PDF, 638.46 KB)

Realizacja Strategii komunikacji RPO WP na lata 2014-2020 i plan działań promocyjnych na rok 2022. (PDF, 4.98 MB)

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała Nr 207/XXIV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 801.04 KB)

 

Uchwała Nr 208/XXIV/2021 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.41 MB)

 

Protokół z XXIV posiedzenia KM RPO WP 2014-2020:

Protokół z XXIV posiedzenia KM RPO WP 2014-2020 (ZIP, 1.79 MB) 

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS