W tej sekcji znajdziesz odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców w ramach konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą.

Poszczególne zakładki, które dotyczą osi priorytetowych II-VI zawierają odpowiedzi i interpretacje udzielane wnioskodawcom przez Departament Wrdrażania Projektów Infrastrukturalnych.