Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.06.02.01-IZ.00-18-001/16

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna
Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 15 marca 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez posłańca traktowane jest jak doręczenie osobiste.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

wrzesień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem: https://gw.podkarpackie.pl
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.
Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Konkurs dotyczy projektów w obszarze lecznictwa szpitalnego, objętego mapami zdrowotnymi dla województwa podkarpackiego (w wersji obowiązującej na dzień ogłoszenia konkursu), z zakresu kardiologii, onkologii i lecznictwa szpitalnego.
 2. W ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie:
  1. Przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu istniejącej infrastruktury podmiotów ochrony zdrowia.
  2. Zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych.
  3. Rozwiązań w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt) – wyłącznie, jako elementu szerszego projektu wymienionego w punkcie 1 i 2.

Wspierane inwestycje będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.
Projekty w ramach niniejszego poddziałania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również, jako projekty hybrydowe w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Kto może składać wnioski?

Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej (zgodnie z Ustawą z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej) i udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (z wyłączeniem podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wyłączenie to nie dotyczy szpitali ponadregionalnych posiadających w swoich strukturach oddziały geriatryczne). Przez udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, rozumieć należy sytuację, w której podmiot leczniczy, uzyskał przychody z działalności leczniczej w ramach NFZ stanowiące nie mniej niż 85% przychodów ogółem  z działalności leczniczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

102 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 - nie dotyczy.

Maksymalna wartość projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 - nie dotyczy.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 - 200 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 – nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 - projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. 
W przypadku inwestycji, których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, poziom dofinansowania określają przepisy dotyczące danego rodzaju pomocy oraz § 10 Regulaminu Konkursu.
W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP RPO WP 2014-2020 - maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu – 10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia do ogłoszonego naboru określa:
Regulamin konkursu
Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 196.2 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.75 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 558.57 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca OOŚ. (DOCX, 62.78 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR. (ZIP, 2.52 MB)
 5. Instrukcja do opracowania Studium wykonalności – infrastruktura ochrony zdrowia. (ZIP 1.46 MB )
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF, 343.43 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia:
  7.1 Wzór listy sprawdzającej do weryfikacji technicznej (DOCX, 94.31 KB)
  7.2 Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, (DOCX, 70.5 KB)
  7.3 Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku. (DOCX, 94.31 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,(DOCX, 91.03 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla działania 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia . (DOCX, 94.31 KB)
 9. Wzór umowy/porozumienia/decyzji:
  9.1 Wzór umowy, (ZIP, 10.7 MB)
  9.2 Wzór porozumienia, (ZIP, 10.69 MB)
  9.3 Wzór decyzji. (ZIP, 199.37 KB)

Inne ważne informacje

 1. W ramach niniejszego konkursu nie będą przedmiotem dofinansowania inwestycje z zakresu:
  • Państwowego Ratownictwa Medycznego,
  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej,
  • Opieki długoterminowej,
  • Opieki hospicyjnej lub paliatywnej,
  • Opieki psychiatrycznej,
  • Lecznictwa sanatoryjnego objętego wsparciem w ramach działania 6.1
 2. Do dofinansowania mogą być przyjęte wyłącznie projekty posiadające pozytywną Opinię o Celowości Inwestycji, wydaną w formie decyzji przez Wojewodę Podkarpackiego.
 3. Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.
 4. W ramach jednego konkursu dany wnioskodawca może aplikować o dofinansowanie tylko jednego projektu.
 5. Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

 

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 1. Pani Agnieszka Rolska, tel. 17 747 66 49.
 2. Pani Joanna Simko-Rak, tel. 17 747 65 32,

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udziela:

 1. Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
 2. Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24,
 3. Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31.

Ponadto informacje dotyczące naboru można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-vi-spojnosc-przestrzenna-i-spoleczna


Inne dokumenty dotyczące konkursu:

 1. Mapy potrzeb zdrowotnych:
  a. Onkologia plik1 (PDF, 18.6 MB) plik2 (PDF, 823.05 KB) ,
  b. Kardiologia plik1 (PDF, 11.19 MB) plik2 (PDF, 802.4 KB),
  c. Lecznictwo szpitalne plik1 (PDF, 53.05 MB) plik2 (PDF, 397.31 KB).
 2. Publikacja „Świadczenia onkologiczne i kardiologiczne w Polsce – podejście ilościowe do oceny jakości leczenia i szacowania potrzeb” (PDF, 3.24 MB) 

 


Dokumenty i informacje niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (ZIP, 1.04 MB)

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS