Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Nr naboru RPPK.04.02.00-IZ.00-18-001/17

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020

Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego

Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Typ projektu 1. Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:

b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

d) działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. b).

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

Wnioski przyjmowane będą od 22 maja 2017 r. do 28 czerwca 2017 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się, w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, datę dostarczenia formy papierowej wniosku do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego (data stempla Sekretariatu Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego) lub w przypadku dostarczenia przez operatora pocztowego na adres: 35 – 010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4 – datę stempla Kancelarii Ogólnej. Doręczenie wniosku o dofinansowanie przez kuriera traktowane jest jak doręczenie osobiste.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2017 r.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim:
b) budowa, rozbudowa, przebudowa i/lub wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
d) działania informacyjno – promocyjne, których celem będzie ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, wyłącznie jeżeli będą one nieodzownym elementem przedsięwzięć wymienionych w lit. b).

Kto może składać wnioski?

Do aplikowania o środki w konkursie uprawnione są:

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 3. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka odpadami przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

20 000 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu

 • zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu

 • zgodnie z zapisami SZOOP – nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • zgodnie z zapisami SZOOP - nie dotyczy.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

 • zgodnie z zapisami SZOOP - maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektów związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): do 2 000 000 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu:

 • zgodnie z zapisami SZOOP - 100 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • dla projektów nieobjętych pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych;
 • dla projektów objętych pomocą publiczną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.
  W ramach Konkursu podatek od towarów i usług (VAT) uznaje się za niekwalifikowany.
  Nie przewiduje się stosowania uproszczonych form rozliczania wydatków.

Niezbędne dokumenty

Zakres dokumentacji do złożenia w ramach ogłoszonego naboru określa:

Regulamin konkursu (PDF, 475.25 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu:

 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF, 191.28 KB)
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 1.62 MB)
 3. Dokumenty dotyczące części środowiskowej:
  3.1 Instrukcja wypełniania Części środowiskowej wniosku o dofinansowanie, (PDF, 501.54 KB)
  3.2 Lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. (DOCX, 51.16 KB)
 4. Instrukcja przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 1.06 MB)
 5. Instrukcja do opracowania studium wykonalności – gospodarka odpadami, marzec 2017r. (PDF, 1.75 MB)
 6. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (PDF,314.14 KB)
 7. Dokumenty dotyczące weryfikacji technicznej i oceny formalnej:
  7.1. Wzór listy sprawdzającej weryfikacji technicznej, (DOCX, 163.5 KB)
  7.2. Kryteria formalne wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka odpadami,  (DOCX, 131 KB)
  7.3. Wzór listy sprawdzającej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych II-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.(DOCX, 217 KB)
 8. Dokumenty dotyczące oceny merytorycznej:
  8.1 Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla działania 4.2 Gospodarka odpadami, (DOCX, 78.11 KB)
  8.2 Wzory kart oceny merytorycznej dla 4.2 Gospodarka odpadami. (DOCX, 251 KB)
 9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu. (ZIP, 10.69 MB)

Inne ważne informacje

 • Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018r.
 • Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek o dofinansowanie w Konkursie.

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pani Iwona Brodzicka-Przybyła, tel. 17 747 65 07
 • Pani Katarzyna Pawełek, tel. 17 747 65 17

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31

Ponadto informacje dotyczące konkursu można uzyskać w sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Mielcu ul. Kościuszki 7, 39-300 Mielec tel. 798 771 414 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Przemyślu ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl tel.: 16 678 56 32 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Sanoku Rynek 18, 38-500 Sanok tel.: 798 771 215 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Lokalny Punkt Informacyjny w Tarnobrzegu ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg tel.: 15 823 61 46; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZOdpowiedzi na pytania zadawane przez wnioskodawców znaleźć można pod adresem: http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/op-iv-ochrona-srodowiska-naturalnego-i-dziedzictwa-kulturowego

Symbol punktu na mapie Znajdź punkt informacyjny
Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w regionie
Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
Telefon: +48 17 747 64 15 , +48 17  747 64 82
zapytaj@podkarpackie.pl
poniedziałek: 7:30 - 18:00, wtorek - piątek: 7:30 - 15:30

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Rzeczypospolita Polska, Podkarpackie, Unia Europejska

Urzad Marszalkowski

Portal FE

Serwisy programów

 
 
 
 

© 2014-2022 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Domena chroniona przez SECTIGO

 Strona RPO 2020 na portalu Facebook    Strona RPO 2020 na portalu Youtube     Instagram     Kanał informacyjny nagłówków wiadomości RSS